Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3

Båi dìng
TiÕng ViÖt
Líp 3
3- §Ò 1
Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa c¸c u sau:
nhµ gÊu ë trong rõng.mïa xu©n,c¶ n gÊu kÐo nhau ®i
m¨ng vµ uèng mËt ong.mïa thu,gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ.
Bµi 2
: ViÕt i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬
sau
mçi ®é thu sang
hoa cóc l¹i vµng
ngoµi vên ,h¬ng th¬m ng¸t
ong bím bay rén rµng
Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n
-
¶i chuèi -
µng xãm
-
o - lìi
iÒm
- van µi - µng tiªn
Bµi 4
: §iÒn vµo chç trèng vÇn
ao
hay
au
:
- chµo m. .`. .. - trÇu c....
- S... sËu - r.... c¶i
Bµi 5
: G¹ch ch©n c¸c chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau.Ph©n lo¹i c¸c
chØ vËt t×m ®îc( c ngêi ,®å vËt, con vËt , c©y cèi)
Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m,c©y chµ
,c©y t rông trôi gÇn t l¸.Chim kªu vang ®éng ,nãi chuyÖn
kh«ng nghe ®îc n÷a.ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa h·y cßn thÊy
chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y.
Theo
§oµn
Giái
Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u
díi ®©y.C¸c t nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) ®iÓm gièng
nhau?
a. S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói
Nh mét chiÕc kh¨n b«ng
Thanh Th¶o
b. Tr¨ng ¬i, ®©u ®Õn ?
Hay biÓn xanh diÖu
Tr¨ng trßn nh m¾t
Ch¼ng bao giê chíp mi
TrÇn §¨ng Khoa
c. em ë lµng q
Lng cßng nh dÊu hái.
Ph¹m §«ng Hng
Bµi 7
: a. Trong ®o¹n v¨n díi ®©y , t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai vËt
nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo so s¸nh ?
Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng lîp l¸. Nh×n
xa , nh÷ng m¶nh têng vµng ,ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp
trong c©y.Em bíc vµo líp ,võa n võa thÊy quen th©n .têng

Bộ đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô và các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Ngoài Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
1 2.925
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm