Bộ đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. PhÇn tr¾c nghiÖm(
8 ®):
§äc thÇm ®o¹n v¨n tr lêi c¸c c©u hái b»ng c¸ch ghi l¹i
ch÷ c¸i ®øng ®Çu c c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt vµo bµi kiÓm tra.
Tr¨ng cuèi th¸ng vµng nhän nh mét chiÕc ngµ non ®· ra khái ®Ønh nói. Trêi
®Çy sao. Giã léng trªn nh÷ng ngän c©y cao nhng trong rõng th× hoµn toµn yªn tÜnh. Hoa
l¸, qu chÝn, nh÷ng v¹t nÊm Èm ít con suèi ch¶y díi ch©n ®ua nhau to mïi th¬m.
Nh÷ng ®èm ng l©n tinh trªn vµ trªn môc lÊp l¸nh.
( §ªm trong rõng - Hïng)
C©u 1
: §o¹n v¨n trªn c¶nh g×:
a. ®Ñp ¶o a tr¨ng lóc míi lªn.
b. ®Ñp sinh ®éng cña rõng ban ®ªm.
c. H¬ng th¬m diÖu cña rõng.
C©u 2:
Nh÷ng vËt o trong ®o¹n v¨n trªn ®îc so s¸nh:
a. ChØ tr¨ng ®îc so s¸nh.
b. ChØ nh÷ng ®èm s¸ng l©n tinh ®îc so s¸nh.
c. ChØ bÇu trêi vµ ngän giã ®îc so s¸nh.
C©u 3: C©n v¨n : Tr¨ng cuèi th¸ng vµng nhän nh mét chiÕc ngµ non ®· ra khái
®Ønh nói.
Thuéc kiÓu c©u:
a. Ai g×? b. Ai lµm g×? c. Ai thÕ nµo ?
C©u 4: lÊp l¸nh trong c©u Nh÷ng ®èm s¸ng l©n tinh trªn trªn môc lÊp
l¸nh
.
Lµ:
a.Tõ chØ ®Æc ®iÓm .
b. chØ ho¹t ®éng.
c. chØ vËt.
II. PhÇn luËn
( 12 ®)
C©u 1:
Ghi l¹i t ®îc dùng hay nhÊt trong c©u v¨n Hoa l¸, qu¶ chÝn,
nh÷ng v¹t nÊm Èm ít con suèi ch¶y díi ch©n ®ua nhau to¶ mïi th¬m. cho
biÕt sao em l¹i chän ®ã ?
C©u 2
:
¬i, ch¸u yªu l¾m
Tãc tr¾ng, mµu tr¾ng nh m©y
Ch¸u yªu ch¸u l¾m bµn tay
Khi ch¸u v©ng i ch¸u biÕt vui.
Dùa vµo néi dung bµi th¬ trªn, em h·y t×nh c¶m a ngêi ch¸u ®èi víi bµ.
KiÓm tra häc sinh giái - §Ò 1
TiÕng ViÖt 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KiÓm tra häc sinh giái - §Ò 2 TiÕng ViÖt 3
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: §äc thÇm ®o¹n v¨n tr¶ lêi c¸c u hái b»ng c¸ch ghi l¹i ch÷ c¸i
®øng ®Çu c¸c c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt vµo i kiÓm tra.
Ma ch ®ªm ngµy. Ma tèi m mÆt mòi. Ma thèi ®Êt thèi c¸t. TrËn nµy
cha qua, trËn kh¸c ®· tíi, r¸o riÕt hung tîn h¬n. Tëng nh biÓn bao nhiªu níc, trêi
hót lªn, ®æ xuèng ®Êt liÒn. Dßng s«ng ®æ nh th¸c, ®á lõ, xo¸y níc u hót h×nh phÔu,
kªu o»ng oÆc, sïng sôc, ®¸nh vµo th©n ®ª.
TiÕng ma r¬i lép ®ép, tiÕng ch©n ngêi ch¹y lÐp nhÐp.
Ma V¨n Kh¸ng
C©u 1: §o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ ®· miªu c¶nh g×?
a. C¶nh ma mïa xu©n. b. C¶nh ma mïa ®«ng. c. C¶nh ma mïa h¹.
C©u 2: §o¹n v¨n trªn mÊy h×nh ¶nh so s¸nh?
a. 1 b. 2 c. 3
C©u 3: Trong c©u : Ma tèi t¨m mÆt i.” :
a. 2 chØ vËt. b. 2 chØ ®Æc ®iÓm. c. 1 chØ ho¹t ®éng.
C©u 4: phËn tr¶ lêi cho c©u hái Ai trong c©u: TiÕng ch©n ngêi ch¹y lÐp nhÐp.
a. TiÕng ch©n b. TiÕng ch©n ngêi c. TiÕng ch©n ngêi ch¹y
II. luËn
C©u 1: Nªu m nhËn cña em khi ®äc c©u v¨n: ng s«ng ®æ nh th¸c, ®á lõ, xo¸y
níc s©u hót h×nh phÔu, kªu o»ng oÆc, sïng sôc, ®¸nh vµo th©n ®ª.
C©u 2:
Quª h¬ng chïm khÕ ngät
Cho con trÌo h¸i mçi ngµy
Quª h¬ng ®êng ®i häc
Con rîp bím vµng bay
Quª h¬ng con diÒu biÕc
Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång
Quª h¬ng con ®ß nhá
£m ®Òm khua níc ven s«ng
Quª h¬ng cÇu tre nhá
nãn nghiªng che
Quª h¬ng ®ªm tr¨ng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hoa cau rông tr¾ng ngoµi thÒm.
( Quª h¬ng - §ç Trung Qu©n)
Dùa vµo ý th¬ trªn, h·y l¹i phong nh quª h¬ng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KiÓm tra häc sinh giái - §Ò 3
TiÕng ViÖt 3
I. PhÇn tr¾c nghiÖm :§äc thÇm ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng c¸ch ghi l¹i ch÷
c¸i ®øng ®Çu c¸c c©u tr lêi ®óng nhÊt o bµi kiÓm tra.
NÒn trêi rùc hång. Tõng ®µn Ðn chao lîn, bay ra phÝa biÓn. Nh÷ng con tµu s¬n
tr¾ng ®Ëu san s¸t, tung bay ®ñ mµu s¾c tr«ng chóng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn
trong giã ban mai.
C©u 1:
vËt ®îc so s¸nh trong bµi lµ:
a. Nh÷ng con tµu. b. ®ñ mµu s¾c. c. Toµ l©u ®µi.
C©u 2:
rùc hång trong c©u: NÒn trêi c hång. chØ:
a. ChØ vËt. b. ChØ ®Æc ®iÓm. c. ChØ ho¹t ®éng.
C©u 3:
C©u: Tõng ®µn Ðn chao lîn, bay ra phÝa biÓn. Thuéc mÉu c©u:
a. Ai g×? b. Ai thÕ nµo? c. Ai lµm ?
C©u 4: phËn tr lêi cho c©u hái Ai ? trong c©u: Nh÷ng con tµu s¬n tr¾ng ®Ëu san
s¸t.
a. Nh÷ng con tµu b. Nh÷ng con tµu tr¾ng c. Nh÷ng con tµu tr¾ng ®Ëu
II. luËn
1. ChuyÓn c©u : NÒn trêi rùc hång.” thµnh c©u h×nh ¶nh so s¸nh.
2. Tinh em trë dËy
Röa mÆt råi ®Õn trêng
Em bíc véi trªn ®êng
Nói d¨ng hµng tríc mÆt
Thay lêi b¹n nhá, em h·y giíi thiÖu con ®êng nhµ ®Õn trêng trong bµi
th¬.

Bộ đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô và các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Ngoài Bộ đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
6 1.070
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm