Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 3 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh học sinh giỏi lớp 3 năm 2019 - 2020 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi HSG Anh 3 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

A. Kiến thức ngôn ngữ.

I. Hoàn thành các câu sau dùng hình ảnh gợi ý.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2

II. Khoanh vào các đáp án A, B, C, hoặc D mà em cho là đúng nhất.

01. __________ is that? It’s my teacher.

A. What

B. Who

C. Where

D. How

02. Does she like sandwiches? __________.

A Yes, she do

B. Yes, she is

C. Yes, she does

D. Yes, she like

03. This is Mai. __________ mother is a doctor.

A his

B. she

C. her

D. his

04. She__________ a banana.

A. wants

B. want

C. to want

D. wantes

05. What is it? It is__________.

A. eraser

B. an eraser

C. erasers

D. a eraser

06. He is__________ Vietnam

A. from

B. on

C. in

D. at

B. Đọc hiểu.

Đọc đoạn văn sau và xác định các phát biểu theo sau là Đúng (True – T) hay Sai (False – F).

Linda is a student at Star Primary school. She from England. She is eleven years old. Her birthday is on 25th February. She lives in a small town. Her mother is a nurse and her father is a doctor. She studies many subjects such as Math, English, Science, Art and Music. She likes listening to music. Music is her favorite subject at school. She wants to be a singer but her mother wants her to be a teacher. She can sing and dance. She likes sandwiches and ice creams.

01. Linda studies at Star Primary school.

02. She is English.

03. Her mother is a doctor.

04. She likes Music very much.

05. She wants to be teacher.

06. She can sing and dance.

07. She does not like sandwiches.

C. Viết.

Viết đoạn văn khoảng 60 từ theo các từ gợi ý dưới đây.

name - age - nationality - address

family - friends - subjects

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

A. Kiến thức ngôn ngữ.

I. Hoàn thành các câu sau dùng hình ảnh gợi ý.

1 - teacher

2 - kite

3 - student

4 - ruler

5 - apple

6 - three

II. Khoanh vào các đáp án A, B, C, hoặc D mà em cho là đúng nhất.

1 - B; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - B; 6 - A

B. Đọc hiểu.

Đọc đoạn văn sau và xác định các phát biểu theo sau là Đúng (True – T) hay Sai (False – F).

1 - T; 2- T; 3 - F; 4 - T; 5 - F; 6 - T; 7 - F

C. Viết.

Viết đoạn văn khoảng 60 từ theo các từ gợi ý dưới đây.

My name is My Le. I am nine years old. I am Vietnamese and I am from Thai Binh. My address is at no. 9 Hung Ha District. My family has four people: my parents, my brother and me. I have many friends. They are Linh, Lan, Trang and Nhung. I like English because I want to become a teacher.

Trên đây là Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm