Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 3

Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng Anh

Đề luyện thi môn tiếng Anh học sinh giỏi lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh lớp 3 kiểm tra kiến thức hiệu quả.

I. Khoanh vào đáp án A, B, C, hoặc D mà em cho là từ không cùng nhóm.

01. A. teacherB. nurseC. cookerD. cook
02. A. whiteB. greenC. singD. red
03. A. VietnamB. SingaporeC. AmericanD. England
04. A. dearB. yearC. monthD. week
05. A. niceB. takeC. thinD. big

II. Khoanh vào đáp án A, B, C, hoặc D mà em cho là đúng nhất.

01. What was the matter with him? He___________ a toothache

A. to have

B. have

C. has

D. had

02. What subject is he___________ now? Vietnamese.

A. to learn

B. learn

C. learning

D. learned

03. ___________ did she go yesterday morning? She went to the bookshop.

A. What

B Where

C. When

D. Why

04. Are you free___________ the evening? Yes, I am.

A. in

B. on

C. at

D. to

05. She is going to___________ television tonight.

A. sing

B. play

C. stay

D. watch

III. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho phù hợp nhất.

A

B

01. Where was Lan yesterday?

a. Yes, she did.

02. What did she do?

b. Her teachers and friends.

03. Who did she meet?

c. At the song festival.

04. Were there many people?

d. She listened to Vietnamese and English song.

05. Did she like the festival?

e. Yes, there were a lot.

IV. Hoàn thành các câu sau với các từ cho sẵn.

birthday; drank; songs; did; last;

A: Where were you (01)____________ Saturday?

B: We were at Tuan’s (02)____________ party.

A: What (03)____________ you do there?

B: We ate candies, cakes and (04)____________ 7 up.

A: Did you sing any (05)____________?

B: Yes, we did.

V. Đọc câu chuyện sau rồi trả lời các câu hỏi theo sau.

Next month Quan and his friends are going to Ha Long Bay. They are going to travel by bus. They are going to stay in a hotel and have seafood there. They are going to swim and take photos they are going to buy some souvenirs for their families and friends.

01. When are Quan and his friends going to go?

…………………………………………………….………………..

02. Where are they going to go?

…………………………………………………….………………..

03. How are they going to travel?

…………………………………………………….………………..

04. Are they going to stay in a house?

…………………………………………………….………………..

05. Who are they going to buy some souvenirs for?

…………………………………………………….………………..

VI. Chon các đáp án A, B, hay C để hoàn tất các câu sau.

01. It___________ very cold yesterday.

A. is

B. was

C. were

02. LiLi had a cough and___________ was very tired.

A. He

B. Her

C. She

03. She went to see a___________.

A. teacher

B. doctor

C. worker

04. The doctor gave her some cough mixture and said “You___________ keep warm.

A. should

B. shouldn’t

C. shoes

05. You shouldn’t go to school. I think you’ll get___________ soon.

A. teacher

B. cough

C. better

ĐÁP ÁN

I. Khoanh vào đáp án A, B, C, hoặc D mà em cho là từ không cùng nhóm.

1 - C; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - B

II. Khoanh vào đáp án A, B, C, hoặc D mà em cho là đúng nhất.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

III. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho phù hợp nhất.

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - e; 5 - a

IV. Hoàn thành các câu sau với các từ cho sẵn.

1 - last; 2 - birthday; 3 - did; 4 - drank; 5 - songs

V. Đọc câu chuyện sau rồi trả lời các câu hỏi theo sau.

1 - They are going to to next month.

2 - They are going to Ha Long bay.

3 - They are going to travel by bus.

4 - No, they aren’t.

5 - They are going to buy some souvenirs for their families and friends.

VI. Chon các đáp án A, B, hay C để hoàn tất các câu sau.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C

Trên đây là Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm