Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 17

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 17 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 17

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. clock

B. come

C. city

D. class

2. A. read

B. bean

C. please

D. near

3. A. skip

B. fried

C. swim

D. milk

4. A. where

B. when

C. who

D. what

5. A. fan

B. man

C. cat

D. date

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. he

B. you

C. name

D. she

2. A. small

B. it’s

C. big

D. large

3. A. it

B. this

C. these

D. that

Exercise 3: Choose the correct answer

1. She ______ her homework every morning.

A. does

B. do

C. plays

D. goes

2. What _____ do you get up, Lily? - At 5.30 in the morning

A. day

B. o’clock

C. time

D. morning

3. My little brother has Geography on _______.

A. May

B. morning

C. day

D. Monday

4. The children walk to school at half _____ seven.

A. to

B. quarter

C. past

D. an

5. My house is _____ a park and a lake.

A. between

B. near

C. of

D. in

6. Peter’s house _____ a yard.

A. is in front

B. is have

C. has

D. having

7. Is ______ a garden near your house?

A. they

B. these

C. those

D. there

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. She often _____ (get) up early and _____ (go) to school at 7 a.m

2. My dog ______ (be) black

3. It _____ (live) in the forest

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I like pink.

My favorite __________________.

2. His name is Peter.

He is ________________.

3. Th house is big.

It is ________________.

Exercise 6: Read the text and choose true (T) or false (F)

This is my house. It is big and it is a new house. There is a big yard in front of my house. There are a lot of trees and flower in the yard. In my house, there is a kitchen, a living room, a dining room and two bedrooms. One bedroom is for my parents, the other is for me and my brother. We often have dinner together in the dining room. After dinner, we watch TV in the living room.

True or False

1. The house is old and big

2. The house has a big yard

3. There are two bedrooms in the house

4. They often have dinner in the kitchen

5. They watch TV in the bedrooms

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Exercise 7: Reorder these words to make meaningful sentences

1. Can/ you/ name/ write/ your/ down/ ?

________________________________

2. Mary/ Does/ seek/ play/ hide/ and?

________________________________

3. colour/ What/ eyes/ are/ your/?

________________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 17

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. C

2. D

3. B

4. C

5. D

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. D

4. C

5. A

6. C

7. D

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. She often __gets___ (get) up early and __goes___ (go) to school at 7 a.m

2. My dog ___is___ (be) black

3. It __lives___ (live) in the forest

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. My favorite color is pink

2. He is Peter

3. It is a big house

Exercise 6: Read the text and choose true (T) or false (F)

1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

Exercise 7: Reorder these words to make meaningful sentences

1. Can you write down your name?

2. Does Mary play hide and seek?

3. What colour are your eyes?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 17. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm