Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 - Nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 07/03)

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng Toán và Tiếng Việt trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán 3, ôn tập tại nhà một cách hiệu quả.

A. Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

1. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số nào lớn nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số liền sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông có cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

a. Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là 7.

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 2: ( 1 đ) Tính giá trị biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

b. 164 : (32: 8)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

b. X x 9 = 819

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 (M4)

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………......................................................…

………………………………………………………….........................................................

………………………………………………………….........................................................

………………………………………………………….........................................................

2. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 163 là:

A. 162

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) Gấp 9 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 72 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 7 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 9 = …….

8 x 9 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 301

880 – 253

224 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 135 m. Chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính chu vi của mảnh đất đó?

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

3. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 3

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

63: 7 = ……

35 : 5 = ……….

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

135 + 265

851 – 327

231 x 2

856 : 7
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ……….. b) 462 + 7 – 40 = …………….

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật.

Câu 6: Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Câu 7:

Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

4. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 4

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 8888?

A. 8887

B. 9989

C. 9998

D. 9889

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6089, 6299, 6298, 6288?

A. 6089

B. 6299

C. 6298

D. 6288

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = …… dm?

A. 82 dm

B. 802 dm

C. 820 dm

D. 10 dm.

Câu 4: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

A. 246

B. 211

C. 221

D. 222

Câu 5. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. thứ hai

B. thứ ba

C. thứ tư

D. thứ năm

II. TỰ LUẬN (5 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 6943 + 1347

b) 9822- 2918

c) 1816 ´ 4

d) 3192 : 7

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 2. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 3. (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 5

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)

Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là:

a- 78901

b- 78991

c- 79000

d- 78100

Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư

b- Thứ sáu

c- Thứ năm

d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm

b- 96cm

c- 906cm

d- 960cm

Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

a- 86cm

b- 43cm

c- 128cm

d-24cm

Câu 5: (1 đ) 30m 12cm = ………. cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 15

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9

......................... ........................ ...................... ......................

......................... ........................ ...................... ......................

......................... ........................ ...................... ......................

Câu 2: Tìm x (1.5 đ)

a/. x x 8 = 2864 b/. x : 5 = 1232

…………………………. ……………………………

…………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 132 cm, chiều rộng là 97 cm

Bài giải

…………………..…………………………

……………………………………………..

………………………………………………

Câu 4: (2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

…………………..…………………………

……………………………………………..

………………………………………………

Câu 5: (0.5đ)

An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.

B. Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Tiếng Việt

1. Đề ôn tập ở nhà Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1

A. Phần đọc (6 điểm)

Bài 1: Đọc bài: Ở lại với chiến khu (TV lớp 3 – tập 2 – trang 13) rồi trả lời các câu hỏi sau:

+ Ai bước vào lán của các chiến sĩ nhỏ tuổi? Người đó có thái độ, cử chỉ thế nào?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Trung đoàn trưởng đến gặp chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Theo em, vì sao trung đoàn trưởng lại ngồi yên lặng một lúc lâu rồi mới thông báo điều đó với các chiến sĩ?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy. Vì sao ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Sau đó các chiến sĩ quyết định thế nào?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Lời nói của các chiến sĩ nhỏ thế hiện điều gì?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Thái độ của trung đoàn trưởng thế nào khi nghe lời van xin của các bạn?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Câu hát đó nói lên điều gì?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Các chiến sĩ Vệ quốc quân đáng quý, đáng trân trong như thế nào?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Các em cần học tập đức tính gì của các bạn nhỏ?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì về các chiến sĩ nhỏ tuổi?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

Bài 2: Đọc bài: Chú ở bên Bác Hồ (TV lớp 3 – tập 2 – trang 16).

+ Khi chú đi bộ đội bạn Nga có tình cảm như thế nào đối với chú?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Ghi lại những câu thơ cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của bố và mẹ ra sao?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Em hiểu câu nói của bố bạn Nga nói như thế nào?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Vì sao những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Bài thơ muốn nói với các em điều gì?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Chúng ta phải làm gì đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ ?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

B. Chính tả: (Nghe viết): (1 điểm)

Viết bài: Trên đường mòn Hồ Chí Minh( Từ đầu đến những khuôn mặt đỏ bừng.)

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

C. Tập làm văn: (3 điểm)

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) kể về việc em thường làm khi nghỉ dịch cúm Corona.

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

2. Đề ôn tập ở nhà Tiếng Việt lớp 3 - Đề 2

I. Luyện từ và câu(7 điểm):

Bài 1: Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: Đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.

Từ cùng nghĩa với Tổ quốc

Những từ cũng nghĩa với bảo vệ.

Những từ cùng nghĩa với xây dựng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Hiểu giang sơn là thế nào?

….…………………………………………………………………………….

+ Các từ cùng nghĩa với từ Tổ quốc là từ chỉ gì?

….…………………………………………………………………………….

+ Các từ cùng nghĩa với từ bảo vệ, xây dựng là từ chỉ gì?

….…………………………………………………………………………….

+ Em hiểu thế nào là từ cùng nghĩa?

(Gợi ý: Là những từ có nghia gần giống nhau hoặc giống nhau.)

….…………………………………………………………………………….

Bài 2: Em hãy nói về một vị anh hùng mà em biết qua các bài tập đọc, kể chuyện hoặc qua sách báo…

(Gợi ý: Có thề tham khảo về bài Hai Bà Trưng, hoặc sách Luyện tập Tiếng Việt lớp 3 – tập 2 – tiết 2- 20. Hoặc viết về Hồ Hồ Chí Minh: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tiếp đó lại lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp và chống Mĩ giành thắng lợi vẻ vang. Bác được UNECO phong danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”.

Bài làm

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

+ Để tưởng nhớ các vị anh hùng đó, ngày nay nhân dân ta đã làm gì?

….…………………………………………………………………………….

Bài 3: Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu in nghiêng sau:

Lê Lai cứu chúa.

Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu nghĩa quân còn yếu thường bị giặc vây. Có lần giặc vây siết chặt quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

+ Trong các câu in nghiêng từ nào trả lời cho câu hỏi khi nào?

….…………………………………………………………………………….

+ Các từ đó là từ chỉ gì?

….…………………………………………………………………………….

+ Dấu phẩy nằm ở đâu? có tác dụng gì? (Nằm ở giữa câu có tác dụng ngăn cách các bộ phận chỉ trong câu)

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

II. Chính tả:(Nghe viết): (1 điểm)

Viết bài: Ở lại với chiến khu (Từ:Bỗng một em..... đến hết)

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

III. Tập làm văn: (2 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

3. Đề ôn tập ở nhà Tiếng Việt lớp 3 - Đề 3

Phần 1: Đọc và trả lời câu hỏi

Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa Tiếng Việt 3, tập 2 – trang 106 đọc thầm bài: Bác sĩ Y-éc-xanh.

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:

Câu 1: Vì sao bà khách mong được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?

a, Vì bà ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch.

b, Vì bà tò mò về vị bác sĩ kì lạ này

c, Cả hai câu trên đều đúng

Câu 2: Y-éc-xanh có gì khác với trí tưởng tuợng của bà?

a, Ông mặc bộ áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một vị khách đi tàu ngồi toa hạng ba.

b, Ông mặc bộ áo thật sang trọng, nhìn thật uy nghi.

c, Ông mặc bộ áo thật giản dị nhưng tươm tất.

Câu 3: Bác sĩ Y-éc-xanh là người yêu nước nhưng ông quyết định ở lại Nha Trang. Vì sao?

a, Vì ông là người Pháp và ông không thể nào sống mà không có Tổ quốc.

b, Vì ông chạy chốn kẻ thù ở nước Pháp.

c, Ông muốn ở lại để giúp người dân Việt Nam đấu tranh chống bệnh tật.

Câu 4:

- Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? trong câu sau: “Chim mẹ tha mồi vể tổ để nuôi con”

……………………………………………………………………………………………………

- Trả lời câu hỏi sau:“Chiếc bàn học của em ở được làm bằng gì?”

……………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Ghi lại tên sự vật được so sánh với nhau trong câu sau:

“Hoa nở đầy, trông xa cứ như một cái nón khổng lồ màu đỏ.”

……………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với từ “lười biếng” và đặt một câu với từ vừa tìm được.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “như thế nào” trong câu sau:

Bé Lan có cái mũ trông rất đáng yêu.

Phần 2: Tập làm văn

Câu 1: Viết đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) nói về công việc của em trong ngày hôm nay.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Đề ôn tập ở nhà Tiếng Việt lớp 3 - Đề 4

I. Trả lời câu hỏi

Câu 1: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? (M2 – 0,5đ)

A. Ở đâu?

B. Khi nào?

C. Vì sao?

D. Bằng gì?

Câu 2: Điền dấu câu vào chỗ chấm dưới đây:

Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm ... người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng....

Câu 3: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa nói về một bông hoa

……………………………………………………………………………………………

II. Chính tả:

Chính tả: Viết bài : Nhà ảo thuật (đoạn 1, đoạn 2) SGK Tiếng việt 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

III. Tập làm văn

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7- 10 câu) kể về một ngày hội mà em biết hoặc tham gia.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Đề ôn tập ở nhà Tiếng Việt lớp 3 - Đề 5

I. Đọc và trả lời câu hỏi:

Đọc bài Nhà ảo thuật trang 40 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 và trả lời câu hỏi sau.

Câu 1: Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Vì sao hai chị em không nhờ chú Lý dẫn vào rạp?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Theo em, chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật chưa?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II. Chính tả: Nghe viết và làm bài tập phía dưới:

Nghe viết bài: bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 1:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

- Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: ..................................………………

- Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,…khéo léo của người và thú: ..................................………………

- Dòng nước chảy nhanh và mạnh: ..............................……………

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa: ..................................………………

- Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường, … bằng đường nét, màu sắc: ..................................…

Câu 2: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s/x

- Chứa tiếng bắt đầu bằng s: …………………..

- Chứa tiếng bắt đầu bằng x: …………………...

b) ) Chứa tiếng có vần Thanh hỏi/ thanh ngã

- Chứa tiếng có vần Thanh hỏi: …………............

- Chứa tiếng có vần thanh ngã:……………………

III. Tập làm văn:

Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về buổi biếu diễn nghệ thuật mà em được xem.

Gợi ý:

a) Buổi biểu diễn nghệ thuật tổ chức ở đâu?

b) Em xem biểu diễn nghệ thuật đó cùng ai?

c) Buổi biểu diễn nghệ thuật đó có những tiết mục gì?

d) Em thích nhất tiết mục nào?

e) Biểu hiện của người xem như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Các bài tập ở nhà khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

................................................................................

Các đề ôn tập Toán và Tiếng Việt 3 trên đã giúp các thầy cô giáo có thể đưa ra được đề kiểm tra theo chương trình học, giúp việc đánh giá học sinh được chính xác hơn. Đây đều là những tài liệu được VnDoc.com chọn lọc kỹ lưỡng và có nội dung bám sát với chương trình học SGK trên thực tế, giúp việc học của các em trở lên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
275 17.814
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 3 Chân trời

    Xem thêm