Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 9

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 9 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out. Write

1. tablespegsskateboardchairs__________
2. hotcomputercoldhappy__________
3. behindundernext tothirsty__________
4. hungryposterpicturedrawers__________
5. tiredscaredcupboardsad__________

Exercise 2: Fill in each blank with the missing letter

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh1. RAB_IT
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh2. CHI_KEN
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh3. SPI_ER
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh4. CLO_K
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh5. HOU_E

Exercise 3: Choose the correct answer

1. The ____ maps is on the wall. It’s big

A. World

B. Wordl

C. Wolrd

2. There is ______ laptop on the desk. It’s modern

A. The

B. An

C. A

3. Look! _____ new house is so beautiful

A. She

B. Herself

C. Her

4. _____ is your cat doing? -It’s eating fish. It likes fish very much

A. Where

B. When

C. What

5. This _____ my dog. Its name’s Boomer

A. am

B. are

C. is

6. I’d like to have _____ toys. Let’s go to the toy shop

A. some

B. any

C. no

7. I have _______ cars. They are green

A. tow

B. two

C. otw

Exercise 4: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story

Jim went to the zoo with his parents last Friday. In the zoo, he saw many different animals. There was an elephant. It was the biggest animal that Jim saw that day. It has four big legs and two big ears. Jim was a little sacred it. His father told him to give the elephant some carrots but Jim didn’t. When they came home in this afternoon, Jim’s mother told him a story about elephants. In the story, elephants were human’s friends. They helped us carry woods. They were very gentle, especially to children. Jim understood that elephants were not scared at all. He couldn’t wait to see the elephant in the zoo again.

1. Jim’s parents took him to the zoo last _____

2. The biggest animal that Jim saw was _____

3. _____ asked him to give the elephant some carrots

4. After coming back from the zoo, Jim’s mother _____ him a story

5. Jim couldn’t wait to go to _____ again

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. this/ my brother/ isn’t/ my/ Tony/./ friend/ this/ is

____________________________

2. she/ doesn’t/ sweets/ like

____________________________

3. later / see / you.

____________________________

4. desk / is / a /this/?/

____________________________

5. I / go / out / may/?/

____________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Exercise 1: Choose the odd one out. Write

1. Skateboard

2. Computer

3. Thirsty

4. Hungry

5. Cupboard

Exercise 2: Fill in each blank with the missing letter

1. RABBIT

2. CHICKEN

3. SPIDER

4. CLOCK

5. HOUSE

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. C

4. C

5. C

6. A

7. B

Exercise 4: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story

1. Jim’s parents took him to the zoo last __Friday___

2. The biggest animal that Jim saw was _an elephant____

3. _Jim’s father____ asked him to give the elephant some carrots

4. After coming back from the zoo, Jim’s mother __told___ him a story

5. Jim couldn’t wait to go to __the zoo___ again

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. This isn’t my brother. This is my friend Tony

2. She doesn’t like sweet

3. See you later

4. Is this a desk?

5. May I go out?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 8 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm