Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/05

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 3 ngày 02/05 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, phiếu luyện tập ở nhà ngày 02/05 môn tiếng Anh 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 3 mới giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose and fill the blank

1. How (am/ is/ are) .................. you? – I’m fine, thanks.

2. Susan’s favourite (sport/ game/ food) ………………………… is tic tac toe.

3. I often put (in/ on/ at) ………………….. pajamas in the evening.

4. What (do/ does/ doing) ………………...… Tim do at break time? – He plays skating.

5. That is my (father/ grandfather/ grandmother) ……………………… . She’s in the garden.

6. (Am/ Is/ Are) …………… James wearing a blue T-shirt?

7. (These/ This/ That) …………………… are Billy’s toys in the living room.

8. Are the (plate/ plates/ a plate) …………………….. in the cupboard? – Yes, they are.

9. (What/ When/ Where) ………………… is Jimmy wearing? – He’s wearing a red cap.

10. My uncle is a (farmer/ worker/ teacher) …………….….. . He works in the factory.

11. Where is Tom’s bike? – It’s in the (garage/ pencil/ map) ………………… .

Task 2. Order these words to make sentences

1. is/ sport/ Basketball/ favourite/ Ben’s/ .

Basketball ……………….……………………………………

2. Mary’s/ color/ are/ jackets/ What/ and/ trousers?

What ………….………...………………………..………………

3. in/ mom/ Are/ kitchen/ and/ Billy’s/ the / dad/ ?

Are ………………………………………….….………………

4. his/ playing/ break/ with/ likes/ time/ Marcel/ chess/ at/ friends/ .

Marcel …………………………………………………………

5. in/ mirror/ to/ the/ room/ is/ telephone/ the/ There/ next/ a/ living/ .

There ………….………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose and fill the blank

1 - are; 2 - game; 3 - on; 4 - does; 5 - grandmother;

6 - Is; 7 - These; 8 - plates; 9 - what; 10 - farmer; 11 - garage;

Task 2. Order these words to make sentences

1 - Basketball is Ben's favorite sport.

2 - What color are Mary's jackets and trousers?

3 - Are Billy's mom and dad in the kitchen?

4 - Marcel likes playing chess with his friends at break time.

5 - There is a telephone next to the mirror in the living room.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 02-05. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 651
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm