Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 4

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose odd one out:

1. A. classroomB. libraryC. living roomD. garden
2. A. toyB. truckC. dollD. plane
3. A. rubberB. penC. fanD. pencil case
4. A. boardB. chalkC. redD. desk
5. A. whenB. whatC. howD. that

II. Choose the correct answer:

1. _____ colour is your pencil case?

A. Where

B. How

C. What

D. Which

2. ______ pencils does you friends have?

A. How

B. What

C. How much

D. How many

3. My sister and I _____ chess

A. plays

B. playes

C. plaies

D. play

4. What do they do at break time? - ___________

A. Yes, they do

B. I play table tennis

C. They like football

D. They play table tennis

5. ______ you like table tennis?

A. Does

B. Is

C. Do

D. Are

6. ______ do you do at break time? - I play basketball

A. What sport

B. When

C. Why

D. What lesson

III. Read and do the task followed

Hello! My name’s Anna. I live in USA. This is a picture of my family

This is my mother. Her name is Laura. She is 40 years old. And this is my father. He is 44 years old and his name is Peter.

My parents have three children: my older sister, my little brother and me. This is my sister, Jen. She is 15 years old. And this is Dan. Dan is my brother. The last is me. I am eight years old.

1. Does Anna live in United States?

_____________________________

2. How old is Laura?

_____________________________

3. Who is Peter?

_____________________________

4. How many children do Peter’s parents have?

_____________________________

5. Who is Dan?

_____________________________

IV. Write question for the underlined part.

1. The small bed is in the room

_________________________

2. That is the school bag

_________________________

3. My mother is 36 years old

_________________________

4. Yes. There is a chair in the living room

_________________________

V. Match

1. How old are your parents?A. Yes, there is
2. Is there a fence around the house?B. They are 40 years old
3. What is there in the room?C. The chair is near the desk
4. Where is the desk?D. There is a bed in the room
5. Where is the chair?E. It is near the table

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

I. Choose odd one out:

1. D

2. A

3. C

4. C

5. D

II. Choose the correct answer:

1. C

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A

III. Read and do the task followed

1. Yes, she does

2. She is 40 years old

3. Peter is Anna’s father

4. They have 3 children

5. Dan is Anna’s little brother

IV. Write question for the underlined part.

1. Where is the small bed?

2. What is that?

3. How old is your mother?

4. Is there a chair in the living room?

V. Match

1. B

2. A

3. D

4. E

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 895
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm