Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 8

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 8 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 9

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 1. grand_________________
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 2. fa_________________
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 3. mo_________________
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 4. sis_________________
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 5. bro_________________

Exercise 2: Write

1. How old are you? - _____ am ten years old

2. What color is your bag? - _____ is red and yellow

3. Be quiet, Nam and Phong. - ____ are sorry, Sir

4. Are Linda and Peter your friends? -Yes, ____ are

5. What do ____ do at break time? -I play chess with my friends

Exercise 3: Choose the correct answer:

1. _____ is that? -He’s my uncle

A. Who

B. Whom

C. How

2. How many _____ are there in your family? - There are five

A. member

B. members

C. membres

3. My grandparents _____ old

A. is

B. am

C. are

4. John has a car and a plane. He often _____ with his toys after school

A. plays

B. plais

C. played

5. Does Phong have a robot? - No, he _____

A. doesn’t

B. does

C. don’t

Exercise 4: Write the questions

1. _______________?

There are five chairs

2. _______________?

She’s my teacher

3. _______________?

He is ten years old

4. _______________?

I have three ships

5. _______________?

She has two dolls

Exercise 5: Reorder the words to make complete sentences

1. is / the / that / bathroom.

_____________________________

2. there / a / is / in / lamp / room / the.

_____________________________

3. your / what / father’s name / is?

_____________________________

4. old / years / he / 9 / is.

_____________________________

5. bed / my / small / is.

_____________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Grandparents

2. Father

3. Mother

4. Sisters

5. Brothers

Exercise 2: Write

1. How old are you? - __I___ am ten years old

2. What color is your bag? - ___It__ is red and yellow

3. Be quiet, Nam and Phong. - _We___ are sorry, Sir

4. Are Linda and Peter your friends? -Yes, __they__ are

5. What do _you___ do at break time? -I play chess with my friends

Exercise 3: Choose the correct answer:

1. A

2. B

3. C

4. A

5. A

Exercise 4: Write the questions

1. How many chairs are there in the living room?

2. Who’s this/ that?

3. How old is he?

4. How many ships do you have?

5. How many beds do you have?

Exercise 5: Reorder the words to make complete sentences

1. That is the bathroom

2. There is a lamp in the room

3. What is your father’s name?

4. He is 9 years old

5. My bed is small

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 7 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập ở nhà lớp 3

Xem thêm