Bộ 10 đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
I. Khoanh vào từ có cách phát âm khác trong nhóm:
1. A. lamp
B. orange
C. stamp
D. black
2. A. Those
B. There
C. thirty
D. These
3. A. read
B. meat
C. jeans
D. bread
4. A. number
B. Thursday
C. subject
D. Sunday
II. Gạch chân từ phù hợp để hoàn thành câu:
01. She is happy (and, but, because) she gets good mark.
02. Are those your rulers? Yes, (it is, it isn't, they are)
03. Would you like (a, any, some) orange juice? Yes, please.
04. Nam usually (has, have, is) breakfast at 6.15 a.m.
05. Linda (want, wants, is want) to go to the (food-stall, bookshop, supermarket)
because she wants to do some shopping.
06. She (don't, doesn't, isn't) have rice (for, of, to) breakfast.
III. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
01. her/ goes/ father/ home/ at 4.00 p.m
………………………………………………………………………………………
02. His/ can/ mother/ cook/ play the piano/ and
………………………………………………………………………………………
03. vegetables/ some/ There/ is/ are/ there/ and/ on the table/ a chicken.
………………………………………………………………………………………
04. go/ She/ does/ to school/ Sunday/ not/ on
………………………………………………………………………………………
IV. Điền một từ thích hợp vào mỗi khoảng trống rồi trả lời các câu hỏi theo sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nam is my friend. He (01)________ ten years old. He (02)________ to
school five days a week. He (03)________ Maths and Vietnamese on Monday,
Tuesday, Thursday and Friday. He (04)________ have classes (05)________
Sunday. He likes all subjects at school but he likes English the most.
Trả lời câu hỏi:
01. What is his name?
.....................................................................................
02. How many days does he go to school?
...................................................................................
03. Does he have classes on Sunday?
.....................................................................................
04. What subject does he like the most?
.....................................................................................
05. What subjects does he have on Thursday?
.....................................................................................
V. Viết lại câu bằng cách chia các động từ trong ngoặc dạng thích hợp:
01. There (be) four members in my family.
………………………………………………………………………………………
02. Nam (not have) classes every Sunday.
………………………………………………………………………………………
03. Can he (swim)?
………………………………………………………………………………………
04. I'd (like) some milk, please.
………………………………………………………………………………………
05. What colour (be) your pants?
………………………………………………………………………………………
06. She (do) her homework in the afternoon? No, she doesn't.
………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VII. Sửa lại câu sau cho đúng ngữ pháp.
01. Mai doesn't has bread for her breakfast.
………………………………………………………………………………………
02. She often cook dinner at 5.00 p.m.
………………………………………………………………………………………
03. Can she plays football?
………………………………………………………………………………………
04. There are some water in the teapot.
………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
I. 01. B 02. C 03. D 04. B
II. 01. because 02. they are 03. some
04. has 05. wants/ supermarket 06. doesn't/ for
III. 01. Her father goes home at 4.00 p.m.
02. His mother can cook and play the piano.
03. There is a chicken and there are some vegetables on the table.
04. She does not go to school on Sunday.
IV. 01. is 02. goes 03. has 04. doesn’t 05. on
06. His name is Nam. 07. He goes to school five days a week.
08. No, he doesn’t. 09. He likes English the most.
10. He has Maths and Vietnamese
V. 01. .................are.........................................
02. .............does not have.......................
03. ....................swim...............................…
04. ............like..............................................
05. ..........................are................................
06. Does she do........................................

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bộ đề thi thử tiếng Anh học sinh giỏi lớp 3 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án với nội dung kiến thức bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh kiểm tra lại kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 3 hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Trên đây là Bộ 10 đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm