230 câu trắc nghiệm Toán lớp 3

Trắc nghiệm Toán lớp 3

230 câu trắc nghiệm Toán lớp 3 với các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em học sinh có phương pháp kỹ năng giải Toán, các dạng bài khác nhau, ôn luyện củng cố kiến thức cho các kỳ thi hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 có đáp án

Câu 1. Cho dãy số liệu: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17

Dãy trên có tất cả:

A. 11 số

B. 9 số

C. 8 số

D. 10 số

Câu 2. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

216 câu trắc nghiệm Toán lớp 3

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

Câu 3. Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 4. Cho A = a5c6 + 4b7d và B = abcd + 4567 Hãy so sánh A với B

A. A = B

B. A > B

C. B > A

D. A < B

Câu 5. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, ...

A. 1000

B. 1234

C. 2007

D. 100

Câu 6. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

A. 3 viên

B. 5 viên

C. 4 viên

D. 6 viên

Câu 7.

216 câu trắc nghiệm Toán lớp 3

Hình trên có số đoạn thẳng là:

A. 13 đoạn

B. 16 đoạn

C. 15 đoạn

D. 18 đoạn

Câu 8. 9m 4cm= ... cm

A. 94 cm

B. 940 cm

C. 904cm

D. 9004 cm

Câu 9.

216 câu trắc nghiệm Toán lớp 3

AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:

A. 36 cm²

B. 20 cm²

C. 65 cm²

D. 45 cm2

Câu 10. Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:

A. 24 số

B. 30 số

C. 18 số

D. 12 số

Câu 11. 4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 440

B. 44

C. 404

D. 444

Câu 12. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?

A. 720m

B. 640m

C. 800m

D. 900m

Câu 13. Tìm x biết: 8462 - x = 762

A. x = 8700

B. x = 6700

C. x = 7600

D. x = 7700

Câu 14. Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

A. Thứ tư.

B. Thứ sáu.

C. Thứ năm.

D. Thứ bẩy.

Câu 15. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 16. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau

A. 20 số

B. 16 số

C. 12 số

D. 10 số

Câu 17. Số lẻ liền sau số 2007 là:

A. 2008

B. 2009

C. 2017

D. 2005

Câu 18. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 19. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi

A. 33 tuổi

B. 35 tuổi

C. 34 tuổi

D. 25 tuổi

Câu 20. Các phép tính dưới đây, phép tính nào là đúng:

A. a : 1 = a

B. b : 1 = 1

C. a : 0 = 0

D. 1 : b = b

Câu 21.

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

216 câu trắc nghiệm Toán lớp 3

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Câu 22. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899

B. 9999

C. 9888

D. 8888

Câu 23. Em có 15 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:

A. 8 bạn, còn thừa 1 viên

B. 7 bạn, còn thừa 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 24. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A. 29 học sinh.

B. 32 học sinh.

C. 30 học sinh.

D. 28 học sinh.

Câu 25. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58? Số cần tìm là:

A. 101

B. 135

C. 67

D. 91

Câu 26. Tôi nghĩ ra một số, nếu thêm vào số tôi nghĩ 72 đơn vị thì được 1 số mới, nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết số tôi nghĩ là số nào?

A. Số 108

B. Số 36

C. Số 99

D. Số 81

Câu 27. Tính giá trị của biểu thức: 4536 + 73 845 : 9

A. 12 841

B. 8709

C. 22 741

D. 12 741

Câu 28. Biết 356a7 > 35679 giá trị của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Câu 29. Bể thứ nhất chứa được 4 827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2 634 lít nước. Cả hai bể chứa là:

A. 8 461

B. 9 361

C. 8 961

D. 7 461

Câu 30. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

216 câu trắc nghiệm Toán lớp 3

A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác

D. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác

Câu 31. Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 86 cm

B. 48 cm

C. 28 cm

D. 96 cm

Câu 32. Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

A. 34 học sinh

B. 27 học sinh

C. 24 học sinh

D. 21 học sinh

Câu 33. Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì được hiệu là:

A. 8 765

B. 8 999

C. 7 654

D. 8 876

Câu 34.

216 bài Tập Toán 3

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:

A. 24 cm

B. 16 cm

C. 8 cm

D. 20 cm

Câu 35. Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A. 11022

B. 10000

C. 10999

D. 11233

Câu 36. Tìm số trừ biết số bị trừ là 45 và hiệu là 18? Số trừ là:

A. 37

B. 27

C. 53

D. 63

Câu 37. Có 2 ngăn sách, ngăn thứ nhất có 9 cuốn sách, ngăn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sẽ gấp đôi số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách?

A. 21

B. 24

C. 27

D. 12

Câu 38. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:

A. 99998

B. 99990

C. 88888

D. 99999

Câu 39. Số nào trong các số dưới đây mà để xuôi hay quay ngược lại vẫn giữ nguyên giá trị

A. 606

B. 111

C. 886

D. 689

Câu 40. Cã 372 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết mỗi ngăn có số sách như nhau

A. 186

B. 172

C. 62

D. 126

Câu 41. Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 5 chữ số trừ đi số lẻ bé nhất có 4 chữ số thì được hiệu là:

A. 98 997

B. 98 998

C. 98 999

D. 98 987

Câu 42. Kết quả của biểu thức: 24 + 36 x 8 là

A. 212

B. 312

C. 302

D. 480

Câu 43. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

Câu 44. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:

A. 50 số

B. 72 số

C. Không thể tính được

D. 18 số

Câu 45. Sắp xếp các số: 23456; 23546; 23654; 23564; 23465 theo thứ tự lớn dần như sau:

A. 23456; 23546; 23654; 23564; 23465

B. 23456; 23465; 23546; 23564; 23654

C. 23456; 23465; 23546; 23654; 23564

D. 23546; 23654; 23564; 23465; 23456

Câu 46. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 24 + 16 : 2 x 4 là:

A. Cộng. chia, nhân

B. Cộng, nhân, chia

C. Chia, nhân, cộng

D. Nhân, chia,cộng

Câu 47. Một sợi dây đồng dài 36 dam được cắt ra thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài 15 dam. Đoạn thứ hai dài là:

A. 21 dam

B. 20 dam

C. 15 dam

D. 41 dam.

Câu 48. Với 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 thì viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

A. 12 số.

B. 16 số.

C. 15 số.

D. 14 số.

Câu 49. Em có một số kẹo, em cho bạn 1/3 số kẹo, em ăn 3 cái thì còn lại đúng 3 cái. Hỏi lúc đầu em có bao nhiêu cái kẹo?

A. 9 cái

B. 12 cái

C. 6 cái

D. 18 cái

Câu 50. Số nào khi nhân với 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau?

A. 10

B. 14

C. 15

D. 9

Câu 51. Một kilôgam táo giá 6000 đồng. Để mua được 3kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền?

A. 12000 đồng

B. 9000 đồng

C. 18000 đồng

D. 6000 đồng

Câu 52. 3km 6dam = … m. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 3600

B. 3060

C. 306

D. 36

Câu 53.

Bài tập Toán lớp 3

Số cần điền vào vị trí của dấu? là:

A. 552

B. 412

C. 138

D. 579

Câu 54. Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia tập văn nghệ?

A. 8

B. 20

C. 24

D. 15

Câu 55. Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?

A. 63 con

B. 79 con

C. 37 con

D. 16 con

Câu 56. Thứ tự các số: 45678, 45687, 45768, 45876 từ bé đến lớn là:

A. 45687, 45768,45876, 45678

B. 45678, 45687, 45768,45876

C. 45876, 45678, 45687, 45768

D. 45768,45876, 45678, 45687

Câu 57. Hương cao 130 cm, có nghĩa là Hương cao:

A. 1 m 30 cm

B. 1 m 30 dm

C. 1 m 20 cm

D. 130 dm

Câu 58. Đoan thẳng AB dài 100 cm. M là trung điểm của đoạn AB, còn N là trung điểm của đoạn AM. Đoạn thẳng MN có độ dài là:

A. 75 cm

B. 25 cm

C. 48 cm

D. 50 cm

Câu 59.

Bài tập Toán lớp 3

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình vẽ trên đều dài 1cm. Em hãy tìm xem có bao nhiêu đường gấp khúc đi từ A tới B dài 6 cm.

A. 4 đường

B. 2 đường

C. 3 đường

D. 5 đường

Ngoài bài 230 câu trắc nghiệm Toán lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
6 3.399
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm