Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 13

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 13
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. comment
B. equipment
C. improvement
D. moment
2. A. hear
B. spear
C. clear
D. swear
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. resident
B. accurate
C. assistant
D. adequate
4. A. considerate
B. desirable
C. reliable
D. admirable
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
5. What’s the name of the man ______ gave us a lift?
A. he
B. which
C. who
D. whose
6. We have lived in this flat ______ five years
A. ago
B. for
C. since
D. already
7. The government should do something to help _______.
A. the poors
B. the poor ones
C. poor
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. the poor
8. The factory is said _____ in a fire two years ago
A. Being destroyed
B. To have been destroyed
C. To destroy
D. To have destroyed
9. - “Shall I do it tomorrow?”
- “I’d rather you _____ it right now.
A. do
B. will do
C. did
D. should do
10. I hate ______ in exams. I think it is unacceptable.
A. cheating
B. lying
C. deceiving
D. tricking
11. The telecommunications company _____ our phone because we didn’t pay the bill.
A. took out
B. cut off
C. put up
D. block up
12. He was homesick, and he ______ all his family and friends.
A. lacked
B. missed
C. desired
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. hoped
13. You won’t be allowed into the club ____ you wear a suit and tie.
A. If
B. Unless
C. Whether
D. Apart
14. Managers set objectives, and decide _____ their organization can achieve them
A. What
B. How
C. Which
D. Where
15. The prices of vegetables usually _____ during the winter months.
A. gets down
B. turned off
C. goes up
D. makes for
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
16. - “Bye for now. See you again.” - _____________
A. I hope so
B. We will
C. Take care. Bye
D. I’m very sad
17. - “I don’t quite believe in the widespread use of robots in the future.”
- ____________”
A. Neither do I

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 13 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 13. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 12, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 11.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 124
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm