Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 ôn tập hè tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. I’m ________________. How ________________ are you, Candy?

A. five - old

B. five - Ø

C. fight - tall

D. good - do

2. Bye. Have ________________ nice day!

A. the

B. a

C. an

D. Ø

3. Can you ________________ your book?

A. hit

B. close

C. open

D. B & C

4. Our classroom is big ________________ nice.

A. so

B. but

C. and

D. to

5. What is ________________? - It is my robot.

A. these

B. they

C. there

D. that

6. My brother has ________________ toys.

A. any

B. a

C. some

D. x

7. Tell me ________________ the things in your room!

A. with

B. about

C. in

D. on

8. How many rooms ________________ in your house?

A. are these

B. are there

C. are those

D. are they

II/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. Those (be) your rulers? - No, they (be)

__________________________________________

2. How you (spell) “BEAR”? - B-E-A-R

__________________________________________

3. Look! Tom (sing) over there.

__________________________________________

4. Who (be) they? - They (be) my grandparents

__________________________________________

5. She (have) a ship but she (not have) a truck

__________________________________________

III/ Choose the odd one out

1. A. red

B. he

C. yellow

D. blue

2. A. rainy

B. watch

C. skate

D. play

3. A. family

B. aunt

C. sister

D. parents

4. A. today

B. this week

C. next month

D. weather

5. A. hot

B. bye

C. cold

D. warm

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. cat/ She/ a/ small/ has/ ./

__________________________________________

2. the/ goldfish/ Where/ are/ ?/

__________________________________________

3. he/ Does/ any/ have/ toys/ ?/

__________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

I/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. D

4. C

5. D

6. C

7. B

8. B

II/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. Are those your rulers? - No, they aren’t

2.How do you spel) “BEAR”? - B-E-A-R

3.Look! Tom is singing over there.

4.Who are they? - They are my grandparents

5.She has a ship but she doesn’t have a truck

III/ Choose the odd one out

1. B

2. A

3. A

4. D

5. B

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. She has a small cat.

2. Where are the goldfish?

3. Does he have any toys?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.276
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm