Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 ôn tập hè tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. these

B. those

C. they

D. it

2. A. school

B. stand

C. sit

D. jump

3. A. rabbit

B. parrot

C. pet

D. dog

4. A. yellow

B. color

C. red

D. blue

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. At _______________, I often skip ropes.

A. break

B. breaking

C. time

D. break time

2. Please, _______________ down!

A. sat

B. sits

C. sit

D. sitting

3. Do you listen _______________ music every night?

A. in

B. on

C. to

D. up

4. Is _______________ a garden near your house?

A. there

B. these

C. those

D. they

5. My baby sister _______________ go to bed at ten. She usually sleeps at 9 p.m.

A. isn’t

B. don’t

C. doesn’t

D. aren’t

III/ Match

1. What toys do you like?

A. Sure, you can

2. May I go out?

B. I’m very well

3. How are you?

C. It’s in the north Vietnam

4. Do you have any pets?

D. I like planes and trucks

5. Where’s Hanoi?

E. I only have a cat

IV/ Read the text and give the correct form of the verb

This (1. be) ____________ my favorite toy. It is a teddy bear. It (2. be) ____________ brown. It (3. not be) ____________ pink. It (4. have) ____________ long ears. I (5. like) ____________ my toy very much.

V/ Rewrite the following sentences

1. There are five people in my family. (has)

______________________________________

2. What is your father’s age? (old)

______________________________________

3. The garden is nice. (nice)

______________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3

I/ Choose the odd one out

1. D

2. A

3. C

4. B

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. C

3. C

4. A

5. C

III/ Match

1. D

2. A

3. B

4. E

5. C

IV/ Read the text and give the correct form of the verb

This (1. be) _____is_______ my favorite toy. It is a teddy bear. It (2. be) _____is_______ brown. It (3. not be) ____isn’t________ pink. It (4. have) _____has_______ long ears. I (5. like) _____like_______ my toy very much.

V/ Rewrite the following sentences

1. My family has five people.

2. How old is your father?

3. It is a nice garden.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm