Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 ôn tập hè tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. bye

B. good bye

C. hello

2. A. plane

B. dance

C. doll

3. A. uncle

B. friend

C. aunt

4. A. ball

B. fish

C. parrot

II/ Choose the correct answer

1. ______________ does you father work?

A. Where

B. What

C. How

D. How many

2. A village is in the ______________.

A. country

B. city

C. town

D. school

3. This is my mother. ______________ name’s Nga.

A. Hers

B. His

C. My

D. Her

4. The city is noisy, but the country is ______________.

A. quiet

B. peace

C. silent

D. naughty

5. There are three poster ______________ the wall?

A. in

B. under

C. on

D. at

III/ Correct the mistakes

1. Do Peter have a big drum?

___________________________________

2. My mother have a chip.

___________________________________

3. How many ship does he have?

___________________________________

4. The garden am nice.

___________________________________

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. map/ their/ is/ This/ ./

___________________________________

2. How/ mirrors/ are/ many/ there/ ?/

___________________________________

3. she/ Does/ any/ have/ toys/ ?/

___________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

4. A

II/ Choose the correct answer

1. A

2. A

3. D

4. A

5. C

III/ Correct the mistakes

1. Do => Does

2. have => has

3. ship => ships

4. am => is

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. This is their map.

2. How many mirrors are there?

3. Does she have any toys?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm