Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 3

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo chuyên đề năm 2023 - 2024, Tổng hợp bài tập về chia động từ tiếng Anh 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập về Thì tiếng Anh lớp 3 có đáp án bao gồm 3 bài tập tự luận tiếng Anh khác nhau về cách sử dụng thì trong chương trình SGK tiếng Anh lớp 3 giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

Tài liệu Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn, không sao chép dưới mọi hình thức thương mại.

Bài 1. Tìm lỗi sai và sửa. 

1. My father are forty-five.

2. He playing badminton.

3. There are twenty desk in my classroom.

4. Who is this? – It’s a pencil.

5. How many map are there in your classroom?

Xem đáp án

1 - are thành is

My father is forty-five.

2 - He thành He is hoặc He's

He's playing badminton./ He is playing badminton.

3 - desk thành desks

There are twenty desks in my classroom.

4 - Who thành What

What is this? – It’s a pencil.

5 - map thành maps

How many maps are there in your classroom?

Bài 2. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

1. the / like / Where / weather / is?

2. goes / foot / on / school / to / He.

3. book / , / the / Close / please.

4. pens / are / many / there / How / the / table / on?

5. name / How / you / your / do / spell?

Xem đáp án

1 - What is the weather like? (Thời tiết như thế nào?)

2 - He goes to school on foot. (Anh ấy đi bộ đi học)

3 - Close the book, please. (Làm ơn hãy đóng sách vào)

4 - How many pens are there on the table? (Có bao nhiêu cái bút bi ở trên bàn?)

5 - How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?)

Bài 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. This .........  my library.

2. I’m…… Thai Binh province.

3. What’s he…… now? He is reading books.

4. Where ...... Lien?

5. I ………….. fine, thank you.

6. Good…………... See you soon.

7. May I ………….. in, Mr. Trong?

8. How ...... dogs do you have?

9. How ………….. is your sister? She is twenty.

10. He is ..... my father.

Xem đáp án

1. This ...is...... my library.

2. I’m…from… Thai Binh province.

3. What’s he…doing… now? He is reading books.

4. Where .is..... Lien?

5. I ………am….. fine, thank you.

6. Good……bye……... See you soon.

7. May I …come……….. in, Mr. Trong?

8. How ...many... dogs do you have?

9. How ……old…….. is your sister? She is twenty.

10. He is ..not... my father.

Bài 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. It (be) a motorbike.

________________________________________

2. Hanoi (be) in Vietnam

________________________________________

3. These cats (not be) white.

________________________________________

4. Who (be) he? - He (be) my uncle.

________________________________________

5. Dogs (not be) big animals.

________________________________________

6. That (be) your English teacher? - No, she (not be). She (be) my history teacher.

________________________________________

7. It (be) an expensive computer? - Yes, it (be)

________________________________________

Xem đáp án

1. It is a motorbike.

2. Hanoi is in Vietnam

3. Who is he? - He is my uncle.

4. Dogs aren’t/ are not big animals.

5. Is that your English teacher? - No, she isn’t. She is my history teacher.

6. Is it an expensive computer? - Yes, it is

Trên đây là Toàn bộ bài tập về thì tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 có đáp án, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
2 9.201
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm