Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 8

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 8 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 7 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 ôn tập hè tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. cat

B. parrot

C. many

D. bird

2. A. brown

B. shark

C. pink

D. yellow

3. A. book

B. parrot

C. rabbit

D. bear

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. She has four _______________ in the cage.

A. birds

B. cat

C. dog

D. pet

2. Is __________ noisy in the country?

A. it

B. there

C. everything

D. some

3. Are there three picture _________ the wall?

A. in

B. under

C. at

D. on

4. Peter has ___________ robot and _________ apple

A. a/ a

B. an/ an

C. a/ an

D. an/ a

5. How many ___________ are there in your family?

A. person

B. girl

C. boy

D. people

6. What’s the weather ___________ in Danang?

A. like

B. likes

C. to like

D. liking

7. Sapa is far __________ Hanoi.

A. at

B. from

C. to

D. away

III/ Read the following text and answer these questions

My name is Anna. This is my toy box. In my toy box, I have a baby doll. Its dress is pink and white. I often play with the doll. I take it to school with me, too. I also have a red car and a big drum. What about you?

1. What is the girl’s name?

___________________________________________

2. What color is the doll’s dress?

___________________________________________

3. What else does she also have?

___________________________________________

4. What does she often play with?

___________________________________________

5. Where does she take the doll to?

___________________________________________

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

___________________________________________

2. is/ There/ a/ in/ of/ my/ front/ house/ garden/./

___________________________________________

3. rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

___________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 8

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. D

4. C

5. D

6. A

7. B

III/ Read the following text and answer these questions

1. Her name is Anna

2. It is pink and white

3. She has a red car and a bog drum

4. She often plays with the doll

5. She takes it to school with hers.

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Is she skipping a rope now?

2. There is a garden in front of my house.

3. She has a small rabbit.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.362
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm