Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 7 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 ôn tập hè tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Fill in missing letters to make meaningful words

1. D _ l _

2. K _ t _

3. Y _ _ r

4. F i _ _

5. P l _ n _

6. C _ t

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. How ___________ is that baby? - He’s two years old.

A. year

B. years

C. old

D. month

2. ___________ go ___________ school!

A. Let’s - to

B. Let - to

C. Letting - to

D. Letting’s - to

3. Can you ___________ your book?

A. hit

B. close

C. open

D. B & C

4. Our classroom is big ___________ nice

A. so

B. but

C. and

D. to

5. I play and chat ___________ my friends after school.

A. with

B. to

C. at

D. on

6. Do you have any ___________?

A. pen

B. pencil

C. pens

D. penciles

III/ Read the text and choose the best answer (A, B, C or D)

Hello! My name is Rachel. I am six (1) ___________ old. (2) ___________ at this photo! This is Amy, (3) ___________this is Toni. They are (4) ___________ friends. We (5) ___________ nine years old.

1. A. year

B. age

C. years

D. ages

2. A. See

B. Look

C. Watch

D. Spell

3. A. but

B. so

C. then

D. and

4. A. my

B. mine

C. you

D. your

5. A. is

B. isn’t

C. are

D. do

IV/ Read and choose the most suitable word in the box to complete the text

Computer room

Piano

School

and

old

This is my (1) ___________ It is small but nice. The school (2) ___________ is very modern. That is the music room. It is (3) ___________ I often play the (4) ___________ there. And here is my classroom. It is large (5) ___________ beautiful.

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. John/ gets/ and/ dressed/ goes/ school/ to/ early/ ./

__________________________________________

2. drinks/ father/ My/ likes/ tea/ to/ ./

__________________________________________

3. toys/ What/ she/ like/ does/ ?/

__________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6

I/ Fill in missing letters to make meaningful words

1. D o l l

2. K i t e

3. Y e a r

4. F i s h

5. P l a n e

6. C a t

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. D

4. C

5. A

6. C

III/ Read the text and choose the best answer (A, B, C or D)

1. C

2. B

3. D

4. A

5. C

IV/ Read and choose the most suitable word in the box to complete the text

This is my (1) ______school_____ It is small but nice. The school (2) ___computer room________ is very modern. That is the music room. It is (3) _____old______ I often play the (4) ___piano________ there. And here is my classroom. It is large (5) ____and_______ beautiful.

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. John gets dressed and goes to school early.

2. My father likes to drink tea.

3. What toys does she like?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm