Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 11 - 20 tiếng Anh 3 giúp các em ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

1. Who is that? – She is my mothers.

....................................................................................

2. How old is your dad? – She is 40 years old.

....................................................................................

3. How old is your mother? – He is 30 years old.

....................................................................................

4. How is your sister? – She is nine.

....................................................................................

5. My little sister is seven year old.

....................................................................................

Match each question with each answer.

1 Do you like table tennis? A Yes, I do.
2 Who is that woman?  B No. There is a hedge around the garden.
3 How old is your mother?  C She is 37 years old.
4 Is there a pond over there?  D She is my grandmother.
5 Is there a fence around the garden?  E Yes, there is.

Recorder the words to make correct sentence

1.on/ the/ the/ Is/ sofa?/ coat

....................................................................................

2.is/ the/ on/ there/ wall?/ What

....................................................................................

3.The/ the/ map/ under/ are/ the/ table./ and/ picture

....................................................................................

4.is/ on/ a / bedroom/ the/ mirror/ wall./ There

....................................................................................

Read and do the task followed.

1. Complete the text.

Wall; vase; chairs; pictures; house

I am Linda. This is my (1) ________. There is a sofa in the middle of the room. There are six (2) _________ around the table. On the table, there is a flower (3) _________ and four cups. There are four (4) _________ on the wall. They are beautiful. There is a big TV on the (5) __________, too. Our living room is the biggest room in my house. I love my house very much.

2. Decide if each statement is true (T) or false (F).

1.The sofa is at the corner of the room.

2.There are five chairs around the table.

3.There are four cups on the table.

4.There are four pictures on the wall.

5.The living room is the smallest room in Linda’s house.

Odd one out.

1. A.bird  B.pet  C.hamster  D.goldfish
2. A. dog B.bunny  C.rabbit  D.cage
3. A.under B.parrot C.snake D. mouse
4. A.truck  B.kite  C.plane  D.puppy
5. A.balls B.yoyo  C.cars D.ships

Trên đây là Đề tiếng Anh lớp 3 học kì 2 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 4.656
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm