Bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 3

Bài tập chọn từ khác loại tiếng Anh lớp 3

Nằm trong bộ đề bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020, bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 3 trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 gồm 30 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 về dạng bài Choose the odd one out giúp các em học sinh lớp 3 nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Choose the odd one out.

1. A. mother B. teacher C. father D. brother
2. A. family B. father C. grandfather D. mother
3. A. bathroom B. bedroom C. house D. kitchen
4. A. classroom B. living room C. dinning room D. kitchen
5. A. pond B. yard C. garden D. desk
6. A. behind B. in C. for D. in front of
7. A. poster B. wall C. picture D. map
8. A. chair B. desk C. room D. table
9. A. toy B. robot C. doll D. yo-yo
10. A. ship B. plane C. train D. pen
11. A. Globe B.Map C. Desk D. These
12. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty
13. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind
14. A. Teddy B. Kite C. cake D. Puzzle
15. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers
16. A. Classroom B. Teacher C. Library D. School
17. A. I B. She C. His D. It
18. A. His B. She C. My D. Its
19. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk
20.A. House B. Ruler C. Book D. Eraser
21. A .Mother B. School C. father D.sister
22. A. Big B.book C. pen D.ruler
23. A. Bedroom B. kitchen C. bathroom D. garden
24.A. She B. He C. living room D. I
25. A. Sunny B. Windy C. rainy D. tortoise
26. A. Am B. weather C. Are D. is
27. A. Dog B. bird C. Fish D. robot
28. A. Ship B. Doll C. Ball D. have
29. A. is B. are C. do D. am
30. A. big B. five C. nice D. new

ĐÁP ÁN

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - D;

11 - D; 12 - B; 13 - A; 14 - C; 15 - A;

16 - B; 17 - C; 18 - B; 19 - D; 20 - A;

21 - B; 22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 - D;

26 - B; 27 - D; 28 - D; 29 - C; 30 - B;

Trên đây là Bài tập Chọn từ khác loại lớp 3 có đáp án. Mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
4 1.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm