Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends 3

2 Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 theo giáo trình Family and Friends Special Edition có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. 2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 được biên tập bám sát nội dung SGK Family and Friends Special Edition.

Đề thi family and friends 3 học kì 1 có đáp án - Đề số 1

I. Write There is or There are. 

1. _______ a notebook in my school bag.

2. _______ many crayons in Lan's pencil case.

3. _______ an orange pen.

4. _______ a doll on the rug.

5. _______ many books under the table.

II. Read and match. 

1. How many pencils do you have?A. There are 15 desks and 15 chairs.
2. Do you like my new bag?B. I see a blackboard.
3. What is in the classroom?C. There are ten.
4. What do you see?D. It is on the second floor.
5. Where is your classroom?E. Yes, I do.

III. Fill the blanks.

map; clean; sandwich; Yes; does

1. My bedroom is _______.

2. What ____ he like?

3. Do you have ________? - No, I don't. But I have salad.

4. There is a big _____ on the wall.

5. Do you like your new school? - ______, I do.

ĐÁP ÁN

I. Write There is or There are.

1 - There is;

2 - There are;

3 - There is;

4 - There is;

5 - There are;

II. Read and match.

1 - C; 2 - E; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

III. Fill the blanks.

1 - clean;

2 - does;

3 - sandwich;

4 - map;

5 - Yes;

Đề thi học kì 1 family and friends 3 special edition có đáp án - Đề số 2

I. Look at the pictures. Write the words.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends 3

II. Match.

1.

Where’s the ball?

a.

My favorite color is yellow.

2.

How are you today?

b.

Good morning, teacher.

3.

What’s your favorite color?

c.

I’m great. Thank you.

4.

Is she your mom?

d.

It’s on the slide.

5.

Good morning, children.

e.

Yes, she is.

III. Write.

in, on, under

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends 3

IV. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends 3

V. Look at the pictures and write.

in; on; under

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends 3

VI. Circle the odd–one–out.

1.

A. ten

B. seven

C. cousin

D. three

2.

A. slide

B. orange

C. black

D. green

3.

A. doctor

B. teacher

C. police officer

D. pencil

4.

A. head

B. book

C. pencil case

D. rubber

5.

A. van

B. car

C. bike

D. yo-yo

VII. Order the words.

1. eyes./ my/ are/ These

_______________________________________________

2. windows/ many/ there?/ are/ How à _______________________________________________

3. firefighter?/ a/ Is/ he

_______________________________________________

4. doctor./ isn’t/ She/ a

_______________________________________________

5. favorite/ yellow./ color/ My/ is

_______________________________________________

VIII. Write.

are; you; old; name; fine;

Nga: Hi!

Tony: Hello!

Nga: What’s your _____1_____?

Tony: My name is TONY.

Nga: How ____2___ you?

Tony: I’m fine. Thank _____3___. And you?

Nga: I’m _____4___. Thanks.

Tony: How ___5____ are you?

Nga: I’m eight years old.

ĐÁP ÁN

Look at the pictures. Write the words.

1 - rubber; 2 - doll; 3 - grandma; 4 - hands; 5 - a train

II. Match

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b

III. Write.

1 - under; 2 - on; 3 - in

IV. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words

1 - ice cream

2 - pool

3 - rabbit

4 - umbrella

5 - goal

V. Look at the pictures and write.

1- on; 2 - on; 3 - in; 4 - under

VI. Circle the odd–one–out. Write the answers.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - D

VII. Order the words.

1 - These are my eyes.

2 - How many windows are there?

3 - Is he a firefighter?

4 - She isn’t a doctor.

5 - My favorite color is yellow.

VIII. Write.

1 - name; 2 - are; 3 - you; 4 - fine; 5 - old

Trên đây là Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
15 19.053
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm