Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 2 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 trên VnDoc.com. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến với nhiều dạng bài tập khác nhau thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra, là tài liệu ôn thi hữu ích giúp các em học sinh làm quen với đề và đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 online được giới thiệu trên VnDoc.com là tài liệu luyện thi trực tuyến cho các em học sinh. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, các phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn các con của mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các con so sánh và đối chiếu với bài làm của mình để hiểu bài hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án

Tham khảo thêm:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3

 • I. Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Read and match.

  1. Who’s that?

  a. Yes, there is one

  2. Where’s the cat?

  b. It is near the TV

  3. Are there any tables in the kitchen?

  c. No, there isn’t

  4. Is there a pond in his garden?

  d. Yes, he does

  5. Does Alan have a robot?

  e. That’s my mother

 • 1 -
  e
 • 2 -
  b
 • 3 -
  a
 • 4 -
  c
 • 5 -
  d
 • III. Choose the correct words to complete the sentences.
 • 1. Be quiet, ..............
 • 2. A: Is that ............ pen? – B: No, it is not.
 • 3. There are six chairs ...... my living room
 • 4. Goodbye. See you ............
 • 5. This is my .............. Her name is Mary.
 • IV. Complete the paragraph.

  bathroom; house; There; They; small; bedrooms;

  This is my (1) ________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)__________ and a garden in it. There is a (3)_____________ inside each bedroom. This is my bedroom. It’s small. There is a bed, a desk, a chair, and a bookcase. (5)_________ is a big poster on the wall. Look! I have three balls. (6)_______ are under the bed.

 • 1.
  house
 • 2.
  bedrooms
 • 3.
  bathroom
 • 4.
  There
 • 5.
  They
 • V. Write the words.
 • 1. eefnc => ……………
  fence
 • 2. athboorm => ……………
  bathroom
 • 3. alepn => ……………
  plane
 • 4. oacpubrd => ……………
  cupboard
 • VI. Read the passage and write Yes or No.

  This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan and a clock on the wall.

 • 1. This is the living room.
 • 2. There are two windows.
 • 3. There is a sofa.
 • 4. The lamp is on the table.
 • 5. The fan is above the wall.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 359
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm