Chuyển đổi Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of

Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Chuyển đổi Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm 2 phần lý thuyết và bài tập thực hành có đáp án rất hữu ích cho các bạn ôn tập nhuần nhuyễn để chuẩn bị thật kĩ trước mỗi kì thi quan trọng. Mời các bạn vào thử sức.

Xem thêm: Bài tập Although, In spite of, Despite lớp 7 MỚI

I. Lý thuyết chuyển đổi Because - Because of & Though/ Although - Despite/ In spite of

Because - Because of: bởi vì

Though/ Although - Despite/ In spite of: mặc dù

- Theo sau Because, Though, Although là một mệnh đề (tức là theo sau 3 chữ này phải có "S" và "V").

- Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là một mệnh đề, mà là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ.

QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".

Nhìn phía sau Because (câu đề) Thấy có "there, to be" thì bỏ.

TH1: Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm "ing". Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.

TH2: Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà dùng. Ví dụ: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...

- Sau khi bỏ "there", bỏ "to be" (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.

TH3: Nếu thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết. Ví dụ: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...

- Sau khi bỏ "to be" (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh từ.

TH4: Nếu thấy chỉ có mình tính từ => đổi nó thành danh từ Ví dụ: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...

TH5: Nếu thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu Ví dụ: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...

Ví dụ: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng từ đổi thành tính từ)

- Trong 2 ví dụ trên ta thấy có sự sở hữu: I + said => my sadness; he + act => his action nên ta dùng sở hữu. Nếu có trạng từ các em nhớ chuyển nó thành tính từ.

Cách cuối cùng các bạn có thể dụm cụm "the fact that" đặt vào trước mệnh đề để biến mệnh đề đó thành một "danh từ" là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào. Tuy nhiên cách này chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.

Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, ...

CÁCH CHUYỂN TỪ THOUGH/ ALTHOUGH SANG DESPITE/ IN SPITE OF:

- Các bạn làm tương tự các bước chuyển từ Because sang Because of: Ví dụ:

Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite/ In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

II. Bài tập chuyển đổi Because - Because of & Though/ Although - Despite/ In spite of

Rewrite the following sentences as indicated

1. Although I was late, I didn’t miss the bus

In spite of _______________________________________

2. Despite the rain, they went to the football match

Although ________________________________________

3. Kate never learnt Spanish. She lived in Spain for years

Though _________________________________________

4. I got very wet in the rain. I had an umbrella

Although ________________________________________

5. They have very little money. They are happy.

In spite of ________________________________________

6. David smokes. He seems to be in good health

Although _________________________________________

Xem đáp án

1. In spite of being late, I didn’t miss the bus

2. Although it rained, they went to the football match

3. Though Kate lived in Spain for years, she never learnt Spanish

4. Although I had an umbrella, I got very wet in the rain

5. In spite of having very little money, they are happy

6. Although Dave smokes, he seems to be in good health

Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite/ In spite of______________________________________.

2. Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of______________________________________.

3. Because the rain was so heavy, I couldn't go to school.

=> Because of______________________________________.

4. His father asked him to go stay at home because he was sick.

=> Because of______________________________________.

5. Because there was an accident, I waslate.

=> Because of______________________________________.

6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of______________________________________________.

7. Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.

=> Despite__________________________________________________________.

8. Because of the cheap price, my wife insists on buying theTivi.

=> Because______________________________________.

9. Although it was raining heavily, we still went toschool.

=> Despite/ In spite of______________________________________.

10. Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of____________________________________________.

11. They didn’t have much time, however they came to visit us.

=> Despite ______________________________________________

12. He is too old, but he still does his gymnastics every morning.

=> In spite ______________________________________________

13. Trang Anh is the boss. She works as hard as her employees.

=> Despite _____________________________________________

14. He has health problems. He is always smiling.

=> In spite _____________________________________________

15. Kieu Anh got good marks. The exam was difficult.

=> Despite ______________________________________________

Xem đáp án

1. Despite/ In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.

3. Because of the heavy rain, I couldn't go to school.

4. Because of his sickness his father asked him to go stay at home.

5. Because of an accident, I was late.

6. She failed the University entrance exam because of her bad grades.

7. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.

8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.

9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went to school.

10. Because of studying hard, I passed the exam.

11. Despite not having much time, they came to visit us.

12. In spite of his age, he still does his gymnastics every morning.

13. Despite being the boss, she works as hard as her employees.

14. In spite of having health problems, he is always smiling.

15. Despite the difficult exam, Kieu Anh got good marks.

Bài tập thực hành chuyển đổi because / because of / although / in spite of / despite …

1. Although she was ill, she went to school.

- In spite of....................................................................................................................................

2. He didn’t come because he was sick.

- He didn’t come because of.........................................................................................................

3. She didn’t eat much though she was hungry.

- Despite........................................................................................................................................

4. The train was late because the fog was thick.

- Because of..................................................................................................................................

5. I accepted the job although the salary was low.

- In spite of....................................................................................................................................

6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.

- Because of..................................................................................................................................

7. She stayed at home because her mother was sick.

- Because of..................................................................................................................................

8. He didn’t leave school even though his family was poor.

- Despite........................................................................................................................................

9. All the teachers love him because his conduct is good.

- Because of..................................................................................................................................

10. The flight was not delayed though it was foggy.

- Despite........................................................................................................................................

11. We couldn’t study because it was noisy.

- Because of..................................................................................................................................

12. Even though it was cold, I went swimming.

- In spite of....................................................................................................................................

13. These students didn’t arrive late although there was the traffic jam.

- Despite........................................................................................................................................

14. Mary can’t sleep because there was the noise.

- Because of..................................................................................................................................

15. She didn’t get ill though she worked very hard.

- In spite of.............................................................................................................................

Xem đáp án

1 - In spite of her illness, she went to school.

2 - He didn’t come because of his sickness.

3 - Despite her hungriness/ hunger, she didn’t eat much.

4 - Because of the thick fog, the train was late

5 - In spite of the low salary, I accepted the job.

6 - Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.

7 - Because of her sick mother / her mother’s sickness, she stayed at home.

8 - Despite his poor family, he didn’t leave school.

9 - Because of his good conduct, all the teachers love him.

10 - Despite the fog, the flight was not delayed.

11 - Because of the noise, we couldn’t study.

12 - In spite of the cold weather / the cold, I went swimming.

13 - Despite the traffic jam, these students didn’t arrive late

14 - Because of the noise, Mary can’t sleep.

15 - In spite of working very hard, she didn’t get ill

Viết lại câu những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ trong ngoặc

1. In spite of the high prices, my roommates go to the movies every Saturday. (Although)

___________________________________________________________

2. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. (Despite)

___________________________________________________________

3. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)

___________________________________________________________

4. Though she has been absent frequently, he has managed to pass the test. (In spite of)

___________________________________________________________

5. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed to smile. (Although)

___________________________________________________________

Xem đáp án

1. Although the prices are high, my roommates go to the movies every Saturday.

2. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories to the children.

3. Although they are poor, they are very generous.

4. In spite of her frequent absence, he has managed to pass the test.

5. Although Lee was sad at losing the contest, she managed to smile.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tiếng Anh THCS cùng VnDoc.com tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập cuối kì các lớp 6 - 9, luyện thi HSG, thi vào lớp 10 môn tiếng Anh hiệu quả.

Đánh giá bài viết
40 41.615
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm