Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa

Đề luyện thi vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa năm 2024

Đề ôn thi vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm - tự luận tiếng Anh lớp 9 khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc những dạng bài tập tiếng Anh xuất hiện trong đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. concerned B. received C. attached D. concealed

2. A. beds B. doors C. students D. plays

3. A. of B. cafe C. knife D. leaf

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. inspiration B. collection C. reputation D. limitation

5. A. career B. idea C. effort D. result

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

6. Look at those black clouds. It (rain) ______________.

7. There's someone behind us. I think we (follow) ______________.

8. He should know how (use) ______________ the lift, but if he doesn't you'd better show him.

9. It took us ages to get used to (live) ______________ in flats.

10. If I (be) ______________ you, I would take his advice.

II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

11. Trung and his brother like ______________ movie very much. (ACT)

12. There wasn’t any ______________ in our village two years ago. (ELECTRIC)

13. A fairy appeared and ______________ changed her old clothes. (MAGIC)

14. Let me get an ______________ form and we can fill out. (APPLY)

15. After , please remain seated until the aircraft come to a stand till

outside the terminal building. (TOUCH)

Trên đây là Đề thi luyện thi vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa năm  2024. VnDoc.com hy vọng rằng đề tiếng Ạnh vào 10 Thanh Hóa trên đây sẽ giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 2.567
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm