Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội số 3

Đề thi thử tiếng Anh vào 10

Đề ôn thi vào 10 môn tiếng Anh bao gồm các dạng câu hỏi ôn thi vào 10 môn tiếng Anh có đáp án khác nhau được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 9 của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

HOT: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2024

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is best written from the words/ phrases given.

Question 1. The old man / car/ I/ borrow/ yesterday/ work / this factory.

A. The old man that car I borrowed yesterday is working in this factory.

B. The old man car of which I borrowed yesterday is working in this factory.

C. The old man whose car I borrowed yesterday is working in this factory.

D. The old man whose car I borrowed him yesterday is working in this factory.

Question 2. She / wish / she / lie / the beach / now.

A. She wishes she is lying on the beach now.

B. She wishes she can lie on the beach now.

C. She wishes she were lying on the beach now.

D. She wishes she would lying on the beach now.

Question 3. They / said / they / visit their grandparents / following week.

A. They said that they would visit their grandparents the following week.

B. They said that they would visited their grandparents the following week.

C. They said that they will visit their grandparents the following week.

D. They said that they would visit their grandparents in the following week.

Question 4. It / suggested / trip / be / cancel / due to / bad weather.

A. It is suggested that the trip will be cancelled due to the bad weather.

B. It is suggested that the trip be cancelled due to the bad weather.

C. It is suggested that the trip cancelling due to the bad weather.

D. It suggested that the trip be cancelled due to the bad weather.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

Question 5. Children are allowed to have a voice in decision making in the family. We are pleased about that.

A. We are pleased about children are allowed to have a voice in decision making in the family.

B. We are pleased that children are allowed to have a voice in decision making in the family.

C. We are pleased that children allowed to have a voice in decision making in the family.

D. We are pleased for children to be allowed to have a voice in decision making in the family.

Question 6. I cannot send her the invitation because I don’t know her address.

A. I couldn’t send her the invitation if I didn’t know her address.

B. If I knew her address, I could send her the invitation.

C. If I know her address, I can send her the invitation.

D. I could have sent her the invitation if I had known her address.

Question 7. I used to spend a lot of my free time surfing the Internet.

A. I am used to spending a lot of my free time surfing the Internet.

B. I don’t spend a lot of my free time surfing the Internet later.

C. I no longer spend a lot of my free time surfing the Internet.

D. I no more spend a lot of my free time surfing the Internet.

Question 8. Snowboarding is more dangerous than tennis.

A. Tennis is not as dangerously as snowboarding.

B. Tennis is not so dangerous as snowboarding.

C. Tennis is as dangerously as snowboarding.

D. Tennis is as dangerous as snowboarding.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 9. – A: “In the past, marriages used to be arranged by parents.” - B: “ ”

A. Sure. That’s right. B. That’s cool!

C. Really? I can’t imagine that. D. I suppose it was.

Tải file để xem đáp án chi tiết

Đáp án

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

6. B

7. C

8. B

9. C

10. C

11. A

12. D

13. B

14. A

15. B

16. D

17. A

18. D

19. D

20. B

21. A

22. A

23. A

24. B

25. A

26. C

27. C

28. A

29. A

30. C

31. D

32. D

33. A

34. D

35. D

36. D

37. D

38. C

39. D

40. A

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung bộ đề thi tại đây: Đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh quận Hà Đông.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm