Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ số 3

Đề tiếng Anh ôn thi vào 10 Phú Thọ có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú năm 2024 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.(0,8 điểm)

1. A. passed B. watched C. played D. washed

2. A. ethnic B. earthquake C. author D. weather

3. A. illustrates B. recognizes C. socialises D. damages

4. A. about B. south C. young D. count

Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau.(3,2 điểm)

1. Peter seldom goes fishing, ______?

A. does he B. doesn't he C. isn't he D. does Nam

2. The main ______ of this drink are wine, orange juice and bitters.

A. components B. ingredients C. parts D. compositions

3. She danced _______ evrybody adores her.

A. too beautifully that B. such beautifully that C. so beautifully that D.enough beautiful

4. His uncle, ______ works in Ha Noi, is a famous professor.

A. whom B. who C. whose D. that

5. In the past, the study of space was mainly ______ by astronomers using telescopes.

A. put on B. looked for C. taken off D. carried out

6. My mother never drinks alcohol and________.

A. neither does my sister B. neither my sister does

C. either does my sister D. my sister doesn’t,too

7. Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

A. Although B. So C. Therefore D. However

8. You ______ throw litter on the streets if you don’t want to be fined heavily.

A. mustn’t B. couldn’t C. needn’t D. won’t

9. I would like to have ________ sports shoes to run in the park.

A. grey medium leather comfortable B. comfortable medium grey leather

C. comfortable grey medium leather D. medium grey leather comfortable

10. You should concentrate on what the teacher is saying and ______a real effort to answer all the teacher’s questions.

A. make B. get C. have D. do

Tải file để xem chi tiết

Trên đây là trọn bộ Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm