Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020

HOT Truy cập: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội 2021 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Nằm trong bộ đề tổng hợp đề thi vào 10 môn Tiếng Anh các tỉnh thành phố trên cả nước, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc đề thi chính thức và đáp án của đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của sở GD-ĐT Tp Hà Nội dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo!

Lưu ý: Để cập nhật Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2020, mời các bạn tham khảo: Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2020

I. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Đáp án & Đề thi chính thức sẽ được VnDoc.com cập nhật ngay khi kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh sở GD&ĐT Hà Nội ngày 17 - 18/7/2020.

Xem chi tiết tại: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020 FULL

II. Một số đề luyện thi vào 10 Hà Nội năm 2020 - 2021 có đáp án

Tổng hợp một số đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát cấu trúc đề thi minh họa vào 10 môn tiếng Anh của sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội với 32 câu trắc nghiệm + 8 câu tự luận giúp các em học sinh lớp 9 nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

III. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - Hà Nội 2019

Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội

IV. Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội

Mã đề 001

I. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS (8 points)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer' sheet lo indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1.

A. large B. cat C. art D. car

Question 2.

A. invited B. provided C. talked D. polluted

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in The position of primary stress in each of the following questions.

Question 3.

A. reader B. crowded C. decide D. father

Question 4.

A. agree B. refuse C. attract D. beauty

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lo indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5. Simon takes part with many different volunteer programs in his town.

A. different B. in C. programs D. takes part with

Question 6. Sally dances very beautiful. She is a great dancer in our ballet class.

A. great B. dances C. beautiful D. in

Question 7. We can find many useful information on the Internet.

A. many B. can C. information D. on

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 8. It's the _____ difficult exercise that they have ever done so far.

A. more B. too C. most D. much

Question 9. How _________ does it cost you to go to school by bus every month?

A. many B. often C. long D. much

Question 10. Uncle Mike ________ smoke cigarettes when he was young.

A. used to B. isn't used to C. wasn't used to D. use to

Question 11. I wish you _____join the trip to Son Doong Cave with us next Sunday.

A. would B. will C. be D. can

Question 12. My son is quite _________ in biology.

A. interestingly B. interesting C. interest D. interested

Question 13. Some students in my class prefer _________ TV to playing sports.

A. watched B. to watch C. watch D. watching

Question 14. We decided to hold a meeting _______ Monday.

A. in B. on C. with D. at

Question 15. Jack _ working for the local newspaper two months ago.

A. stops B. stopped C. had stopped D. has stopped

Question 16. He tried hard, _______ he couldn't win a gold medal at the European Championship.

A. nor B. because of C. but D. in spite of

Tham khảo thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
41 100.391
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm