Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội năm 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội năm 2023 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. claimed

B. warned

C. occurred

D. existed

Question 2: A. health

B. appear

C. ready

D. heavy

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

Question 3: A. scientific

B. disappointed

C. activity

D. economic

Question 4: A. national

B. detective

C. Adventure

D. romantic

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part to that needs correction to each of the following questions.

Question 5: If I had free time, I will go shopping with you.

A. shopping B. will go C. with D. free

Question 6: My friend can earn some money by clean his neighbor’s house 2 hours a day.

A. My friend B. clean C. some D. can earn

Question 7: I saw the men, the women and the cattle which went to the field.

A. the men, the women B. the cattle C. which D. went to

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 8: The article was posted by Jimhello on Tuesday,____________?

A. didn’t it B. was it C. did it D. wasn’t it

Question 9: He asked me if I____________to school by bicycle every day.

A. went B. am going C. go D. was going

Question 10: All of us were____________that he came first.He hasn’t been working hard so far.

A. to surprise B. to be surprised C. surprising D. surprised

Question 11: They are living in a house that____________in 1930.

A. built B. was building C. is built D. was built

Question 12: I telephoned the station to make____________of the time of the train.

A. real B. true C. right D. sure

Question 13: They____________Ho Chi Minh City last summer.

A. visit B. visited C. have visit D. will visit

Question 14: ____________ Friday morning, there is a meeting between 11am and 1 pm.

A. At B. In C. For D. On

Question 15: He____________for the acceptance from the company since last Friday.

A. had waited B. was waiting C. waits D. has been waiting

Question 16: She was sick yesterday,____________she was absent from school.

A. since B. because C. But D. so

Question 17: My motorbike____________so I had to come by bus.

A. fell down B. broke up C. fell over D. broke down

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Question 18: What benefits does TV bring about to people's life?

A. disadvantages B. difficulties C. advantages D. pictures

Question 19: Larry was so absorbed in reading the novel that he forgot all about time.

A. busy B. interested C. obliged D. distracted

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20: It was getting late, so we hurriedly gathered all our things and ran home.

A. joyfully B. quickly C. leisurely D. mutually

Question 21: She had a cozy little apartment in Boston.

A. uncomfortable B. warm C. lazy D. dirty

*Tải file để xem chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội năm 2023, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
4 11.239
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm