Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 8

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. passed B. watched C. played D. washed

2. A. proud B. about C. around D. would

II. Choose the word (A, B, C or D)whose main stress is placed differently from the others in each group.

3. A. reply B. appeal C. enter D. support

4. A. habitat B. pollution C. construction D. equipment

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.

5.Messages that a person receives or sends on the computer are _______________

A.data B. information C. e-mail D. text

6.“Teen Vogue” is one of the most _______________ magazines for teenagers.

A. popular B. fashionable C. important D. wide

7.Thanks ____________ television we can enjoy different interesting programs.

A. from B. to C. for D. of

8.Nobody can deny the _____________ of the internet in our life.

A. disadvantages B. belief C. profits D. benefits

9.It’s a waste of time _____________ the net. You have to know which website you want.

A. wandering B. wondering C. playing D. going

10.That is a true story, ______________?

A. is there B. isn’t it C. isn’t that D. is it

11.We decided ________________ our holiday on a Spanish beach.

A. have spent B. spend C. to spend D. spending

12.He refused ______________ me an answer to my question.

A. giving B. to give C. have given D. gave

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 8, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

>> Bài tiếp theo: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 9

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm