Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 223 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. D

2. B

3. A

4. A

5. C

6. A

7. A

8. B

9. B

10. D

11. B

12. A

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. D

20. C

21. C

22. B

23. B

24. B

25. A

26. C

27. D

28. B

29. C

30. D

31. D

32. A

33. D

34. A

35. C

B. TỰ LUẬN

Part 1: Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.

Question 1: He usually .... his mother with the cooking. (HELPFUL) → helps

Question 2: Her daughter would like to become a ..... (SING) → singer

Question 3: ..... water isn't safe for drinking. (POLLUTION) → Polluted

Question 4: Don't eat too ….It's harmful to your stomach. (QUICK) → quickly

Part 2: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first.

Question 5: Minh hasn't got enough money, so he cannot buy this new smartphone.

→ Because Minh hasn't got enough money, he cannot buy this new smartphone.

Question 6: "Daisy is studying hard for the coming exam.", he said.

→ He said that Daisy was studying hard for the coming exam.

Question 7: Why don't we buy flowers to decorate our living room?

→ What about buying flowers to decorate our living room?

Question 8: I will finish my English homework on time.

→ My English homework will be finished on time.

Part 3: Make meaningful sentences using the words given.

Question 9: She / celebrate her 16th birthday / two days ago.

→ She celebrated her 16th birthday two days ago.

Question 10: Khoa and Nam/play badminton/the schoolyard / now.

→ Khoa and Nam are playing badminton in the schoolyard now.

Question 11: Tourist villages/ always provide/visitors/great opportunities/get close/the nature.

→ Tourist villages always provide visitors with great opportunities to get close to nature.

Question 12: We/just receive/the news/ the old couple / who/move/ another city/live/ their children in 2010.

→ We just received the news about the old couple who moved to another city to live with their children in 2010.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Cần Thơ 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ Chính thức 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ Chính thức 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ Chính thức 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ Chính thức 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 811

1. D

2. D

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. A

9. B

10. B

11. C

12. B

13. C

14. D

15. D

16. A

17. A

18. B

19. A

20. C

21. C

22. D

23. A

24. D

25. B

26. D

27. B

28. D

29. C

30. C

31. A

32. B

33. D

34. C

35. B

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cần Thơ năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 Cần Thơ năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Cần Thơ tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Cần Thơ năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Cần Thơ có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Cần Thơ đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm