Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Ba Đình, Hà Nội số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Ba Đình, Hà Nội năm 2023 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 1. - Kim: How about going to the cinema tomorrow night?

- Jenny: _________________

A. We can go by bus. B. Can you tell me why?

C. Is it a good idea? D. I’d love to, but I’m busy tomorrow.

Question 2. - Henry: Would you mind if I closed the windows?

- Kristen: _________________

A. No, no. Please do it. B. Yes, I would.

C. No, I don’t do it. D. What a question!

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 3. You will spend at least six months working abroad _______ you can find out how things operate overseas.

A. because B. so that C. as long as D. so as to

Question 4. She turned _______ the job in New York because she didn’t want to move.

A. off B. on C. up D. down

Question 5. Jack seldom has breakfast, _______ ?

A. hasn’t he B. doesn’t he C. does he D. has he

Question 6. Women these days prefer to be _______ independent.

A. finance B. financial C. financially D. financing

Question 7. As I was walking the street, I saw _______ 10 USD note on pavement.

A. the – the B. a – a C. a – the D. the – a

Question 8. I suggest _______ a new architect who will understand what she wants.

A. for finding B. she finds C. she find D. to find

Question 9. The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and _______.

A. neither the other driver B. the other driver neither

C. neither had the other driver D. neither would the other driver

Question 10. Teachers in modern classrooms are _______ because their main task is to set goals and organise the learning process accordingly.

A. bread-winners B. information providers

C. facilitators D. evaluators

Question 11. If I were him, I _______  harder to pass the examination.

A. work B. would work C. worked D. will work

Question 12. Cuc Phuong National Park, _______ we spent our last weekend, has over 200 square kilometres of rainforest.

A. when B. that C. which D. where

Tải file để xem chi tiết

Đáp án đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 huyện Thanh Oai

1. D

2. A

3. B

4. D

5. C

6. C

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. D

13. B

14. A

15. D

16. C

17. C

18. C

19. C

20. C

21. D

22. C

23. A

24. C

25. B

26. C

27. D

28. B

29. D

30. B

31. C

32. A

33. B

34. C

35. D

36. C

37. B

38. C

39. B

40. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Ba Đình, Hà Nội năm 2023, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 2.510
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm