Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội năm 2023 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1.  A. hospital B. hurt C. heart D. honest

Câu 2. A. meat B. beat C. threat D. seat

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word which differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Câu 3. A. entrapment B. jellyfish C. cover D. turtle

Câu 4. A. observatory B. parabolic C. historical D. activity

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 5. Every year, natural ______ cause millions of dollars’ worth of damage.

A. events B. disasters C. temperature D. accidents

Câu 6. If we ______ wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

A. turn on B. look for C. go on D. look after

Câu 7. Pompeii was completely destroyed in A.D 79 by a(n)______ of volcano Vesuvius.

A. eruption B. prediction C. election D. destruction

Câu 8. The test was ______ easy that all the students got high scores.

A. such B. enough C. too D. so

Câu 9. She turned ______ the new job in New York because she didn’t want to move.

A. down B. off C. up D. on

Câu 10. Mathematics and Literature are two of__________subjects in high school examinations.

A. adding B. additional C. compulsory D. optional

Câu 11. Children in the poor villages are allowed to go to school without_____________money.

A. paying B. to pay C. paid D. to paying

Câu 12. My parents are very proud ___________my result.

A. from B. at C. of D. with

Câu 13. Have you ever seen Mr. Philip,___________is from America?

A. who B. whom C. whose D. that

Câu 14. . The bamboo used to make conical hats must be split into very thin strings and then put into water_________they can avoid tearing and any breakage.

A. so that B. because C. although D. therefore

*Tải file để xem chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2023 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 2.839
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm