Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Kạn năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Kạn năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Bắc Kạn có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Kạn, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Kạn 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Kạn năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. A

2. B

3. C

4. D

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. A

11. C

12. D

13. B

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. B

20. A

21. B

22. D

23. A

24. C

25. C

26. D

27. B

28. A

29. B

30. D

31. B

32. D

33. B

34. C

35. A

36. C

37. B

38. C

39. D

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. B

46. A

47. D

48. C

49. B

50. A

II. TỰ LUẬN (2,0 điểm).

Part 6. Put each verb in parentheses in the correct tense.

51. Students (plant) trees and flowers along the street now.

=> Students are planting trees and flowers along the street now.

52. We usually (read) magazines for teens on the weekends.

=> We usually read magazines for teens on the weekends.

53. My mother (not cook) dinner last night because she was tired.

=> My mother didn't cook dinner last night because she was tired.

Part 7. Rewrite these sentences so that they are closest in meaning to the given ones.

54. Our team has finished the report.

→ The report has been finished by our team.

55. Linda said, "I work as a doctor in a big hospital."

→ Linda said that she worked as a doctor in a big hospital.

56. Chatting online with friends is very exciting.

→ It is very exciting to chat online with friends.

57. My daughter often watched cartoons when she was a kid.

→ My daughter used to watch cartoons when she was a kid.

Part 8. Reorder the given words or phrases to make the meaningful sentences.

58. discuss/We/problem/ should/ with/ our teammates/ this/.

=> We should discuss this problem with our teammates.

59. was standing/saw/ his old friend/ Tom/when/ at/he/bus stop/the/.

=> Tom was standing at the bus stop when he saw his old friend.

60. he/ doesn't/his writing skill/ practice/ If/ every day/, / he/ improve/ can't/writing/.

=> If he doesn't practice his writing skill every day, he can't improve his writing.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Kạn Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Bắc Kạn 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Kạn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Kạn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Kạn

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Kạn năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 Bắc Kạn năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Bắc Kạn tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Kạn có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm