Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh - Ôn thi vào 10

Make meaningful sentences

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh - Ôn thi vào 10 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu dùng từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh trong Tiếng Anh gồm bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh - Ôn thi vào 10

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Hướng dẫn làm bài

Đọc các từ, cụm từ cho trước để hình dung ý nghĩa của cấu sẽ được viết ra. Dùng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc kết hợp với ý nghĩa của câu đã đoán trước để viết câu hoàn chỉnh.

B. Bài tập vận dụng

Use the given words to make meaningful sentences. You can make additions or changes if necessary

Exercise 1

1. But for/ heavy rain/ ,/ we/ have/ go/ camp/ mountain/ ./

_________________________________________________

2. interview/ admit/ have/ no knowledge/ computer/ program/ ./

_________________________________________________

3. We/ finally/ succeed/ persuade/ dad/ let/ us/ go/ concert.

_________________________________________________

4. Three hundred/ student/ take/ part/ swimming/ competition/ last year.

_________________________________________________

5. Only/ when/ he/ do/ lot/ research/ he/ start/ write/ book.

_________________________________________________

6. When/ he/ start/ they be/ only/ small firm/ employ/ only/ ten men.

_________________________________________________

7. Since then/ they/ expand/ and/ become/ largest employer/ area.

_________________________________________________

8. Now/ because/ sales/ drop/ and they/ introduce/ automation,/ his job/ no longer/ exist.

_________________________________________________

9. He/ get/ redundancy/ pay/ but/ he/ miss/ work/ as/ he/ enjoy/ company/ of workmates.

_________________________________________________

10. We/ have/ more time together/ but/ he/ already/ start/ get bored/ do nothing/ ./

_________________________________________________

Xem đáp án

1. But for the heav rain, we would (could) have gone camping in the mountain.

2. The interviewww admitted having knowleadge of computer programming.

3. We finnaly succeeded in persuading our dad to let us go to the concert.

4. Three hundred students took part in the swimming competition last year.

5. Only when he had done a lot of research did he start writing the book.

6. When he started they were inly a small firm which employed only ten men.

7. Since then they have expanded and have become the largest emloyer in the area.

8. Now, because sales have dropped, and they introduced automation, his job no loger exists.

9. He got his redundancy pay but he misses work as he enjoyed the company of his workmates.

10. We have more time together but he’s already starting to get bored with doing nothing.

Exercise 2

1. You/ under/ no/ obligation/ accept/ their/ offer/

_________________________________________________

2. The/ English/ own/ introduction/ potatoes/ tobacco/ Sir Walter Raleigh/

_________________________________________________

3. But/ his/ command/ the/ local/ dialect, we/ would/ be/ put/ prison/

_________________________________________________

4. Martin/ poor/ health/ not/ stop/ him/ enjoy/ life/

_________________________________________________

5. It/ come/ no/ surprise/ me/ hear/ Karen/ change/ job/

_________________________________________________

Xem đáp án

1. You are under no obligation to accept their offer.

2. The English own the introduction of potatoes and tobacco to Sir Walter Raleigh.

3. But for his command of the local dialect, we would have been put into prison.

4. Martin’s poor health doesn’t stop him from enjoying life.

5. It came as no surprise to me to hear that Karen had changed her job.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập và đáp án của Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh - Ôn thi vào 10

Đánh giá bài viết
3 7.831
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm