Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa số 5

Đề tiếng Anh ôn thi vào 10 Thanh Hóa có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

PART A: PRONUNCIATION

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. consisted B. followed C. studied D. designed

2. A. clear B. appear C. teacher D. area

3. A. mouth B. thing C. ethnic D. that

II. Choose the word whose stress pattern is different from the others.

4. A. children B. enter C. enough D. wonder

5. A. tropical B. responsive C. question D. numberous

PART B: LEXICO

I. Choose the best option to complete each of the following sentences.

(Từ câu 6 đến câu 15)

6. He was punished because he did the test __________ yesterday.

A. careful

B. care

C. careless

D. carelessly

7. This city has one of the most __________ underground rail networks in the world.

A. efficient

B. fashionable

C. cosmopolitan

D. fascinated

8. Trang An Landscape Complex is renowned for its diverse ecosystem, unique natural beauty and ___________ characteristics

A. geology

B. geological

C. environmental

D. ecological

9. I enjoy__________to classical music.

A. listening

B. to listen

C. listens

D. listen

10. The young should _____themselves in social activities.

A. determine

B. serve

C. promote.

D. involve

11. In China, there are still a lot of ____ families sharing the same house.

A. extent

B. extended

C. extension

D. extensive

12. She is skilled at _____________ cloth.

A. giving

B. weaving

C. doing

D. carving

Tải file để xem chi tiết

Trên đây là trọn bộ Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa số 5.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm