Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ số 2

Đề tiếng Anh ôn thi vào 10 Phú Thọ có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú năm 2024 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. A. laugh B. caught C. naughty D. taught

2. A. design B. solar C. website D. sample

3. A. received B. watched C. discovered D. destroyed

4. A. benefits B. develops C. prevents D. responds

Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. He has bought a new TV, ______?

A. has he B. doesn’t he C. does he D. hasn’t he

2. The worker ______ house is next to mine left for Hanoi this morning.

A. which B. whom C. what D. whose

3. My mother never drinks coffee , and ______.

A. neither do I B. neither I do C. either I do D. I don’t, too

4. The school_______ all the students to take an interest in arts.

A. noticed B. encouraged C. supposed D. managed

5. Ann is ill today. The doctor said that she ________to stay in bed for a few days.

A. should B. can C. ought D. must

6. Thousands of lives were saved ________ the scientists had warned them about the tsunami.

A. because B. although C. however D. therefore

7. He drives ________ in the company.

A. as carefully B. the more carefully C. so carefully D. the most carefully

8. The fruit isn’t ___________ for us to eat.

A. fresh enough B. enough fresh C. so fresh D. such fresh

9. _____________ to be arrested last night.

A. It was reported B. They were reported

C. They reported that D. They were reported that

10. My mother has bought me a ________ .

A. lovely small doll white B. small lovely white doll

C. doll lovely small white D. lovely small white doll

Tải file để xem chi tiết

Trên đây là trọn bộ Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ.

>> Bài tiếp theo: Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ số 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm