Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1.

A. them

B. thief

C. theme

D. theater

Question 2.

A. paper

B. amazing

C. negative

D. upgrade

Question 3.

A. ẹnjoyed

B. decided

C. happened

D. followed

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 4.

A. definition

B. production

C. politician

D. situation

Question 5.

A. special

B. relax

C. wonder

D. problem

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6. She didn’t get well with her boss, so she dedided to leave the country.

A. at B. through C. on D. up

Question 7. Nghe An is for its beautiful scenery.

A. popular B. keen C. suitable D. famous

Question 8. The tree by my father 2 years ago.

A. planted B. was planted C. plant D. is planting

Question 9. You didn’t see her yesterday, ?

A. will you B. did you C. do you D. were you

Question 10. When my parents traveled to Singapore, they bought me a/an piano.

A. precious ancient wooden B. wooden precious ancient

C. wooden ancient precious D. ancient precious wooden

*Tải file để xem chi tiết*

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh

1. A

2. C

3. B

4. B

5. B

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. C

12. D

13. C

14. B

15. A

16. A

17. B

18. A

19. A

20. C

21. D

22. D

23. C

24. B

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. C

37. A

38. C

39. B

40. A

41. D

42. B

43. C

44. B

45. A

46. B

47. A

48. C

49. B

50. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 1.235
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm