Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 6

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Choose the word with different pronunciation from the others (0.5 pts)

1. mosque B. optional C. notice D. tropical

2. different B.difficult C. invite

Xem đáp án

1. mosque /ɒ/ B. optional /ɒ/ C. notice /əʊ/ D. tropical /ɒ/

=> Chọn C

2. different /ɪ/ B. difficult /ɪ/ C. invite /aɪ/ D. visit /ɪ/

=> Chọn C

II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others (0.5 pts)

3. A. Buddhism B. climate C. comprise D. friendliness

4. A. compulsory B. correspond C. impress D. divide

Xem đáp án

1. A. Buddhism /ˈbʊdɪzm/ B. climate / ˈklaɪmɪt/

C. comprise /kəmˈpraɪz/ D. friendliness / ˈfrendlɪnɪs /

=> Chọn C

2. A. compulsory / kəmˈpʌlsəri/ B. correspond / ˌkɒrɪsˈpɒnd /

C. impress / ɪmˈpres / D. divide /dɪˈvaɪd /

=> Chọn B

III. MULTIPLE CHOICES: Read and choose the appropriate word or phrase (2.0 pts)

5. In London the _______________ of people live in the suburbs.

A. kind B. aspect C. majority D. priority

6. They usually grow cereals in the east _______________ England.

A. in B. of C. on D. from

7. Wearing uniforms _______________ students to be proud of their school.

A. expected B. warned C. advised D. encourages

8. Some of us slept very soundly _______________ it was so peaceful and quiet there.

A. so B. because C. but D. although

9. Most of this _______________ comes from the land, which means it comes from people.

A. pollution B. natural disaster C. traditional festival D. collection

10. I _______________ to her party last night.

A. invited B. was inviting C. was invited D. have been invited

11. Peter didn't live with his parents so he learnt _______________ after himself.

A. look B. to look C. looking D. to looking

12. Tropical forests also reduce _______________, keep the water clean and slow down the Greenhouse Effect.

A. flood B. drought C. solar energy D. pollutants

13. - "My mother is ill in hospital." - "_______________."

A. I don't think so B. Oh, she is unlucky C. No problem D. I'm sorry to hear that

14. - "Shall we go boating tomorrow?" - "_______________. The weather report says a storm is coming."

A. Sure B. That's a deal C. That's a good idea D. I'm afraid we can't

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 6, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

>> Bài tiếp theo: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 7

Đánh giá bài viết
2 1.557
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm