Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 9

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. lead B. head C. meat D. heat

2. A. dangers B. products C. reserves D. mountains

II. Choose the word (A, B, C or D)whose main stress is placed differently from the others in each group.

3. A. bamboo B. panda C. danger D. wildlife

4. A. architect B. computer C. elephant D. luxury

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.

5. People use the Internet _______________ many purposes.

A. on B. for C. to D. in

6. Everyone is present here, _____________?

A. isn’t he B. isn’t she C. are they D. aren’t they

7. Town criers shouted the latest news ______ they were walking through city streets.

A. as B. because C. so D. since

8.I don’t like watching sports. - ___________________.

A. I do, too B. So do I C. I’m the opposite D. Yes, I do

9. Before the appearance of newspaper, people got news from _______________.

A. computers B. criers C. magazines D. television

10. Remote controls are used to ________________ with television.

A. invent B. develop C. interact D. respond

11. TV ___________ can enjoy interesting programs by choosing the right channels.

A. lookers B. watchers C. viewers D. seers

12. Living in a distant town, students can’t get _____________ to the Internet easily.

A. access B. work C. connect D. relation

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 9, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

>> Bài tiếp theo: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 10

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm