Chuyên đề Câu điều kiện - Ôn thi vào 10

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Chuyên đề Câu điều kiện - Ôn thi vào 10
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
1. Định nghĩa
- Câu điều kiện câu gồm hai phần: Một phần nêu lên điều kiện của hành động và một
phần còn lại nêu kết quả của hành động đó, hay còn gọi mệnh đề chỉ điều kiện
(thường bắt đầu với if) và mệnh đề chính (chứa will/ would)
- Mệnh đề chỉ điều kiện thì luôn đi liền sau từ if
2. Các loại câu điều kiện
a. Điều kiện loại 1: diễn tả hành động thể thực hiện tại hoặc ơng lai
- Cấu trúc:
If + S + present simple (thì hiện tại đơn), S + simple future (thì tương lai đơn) + V
dụ: If I have enough money, I will buy that flat (Nếu tôi đủ tiền, tôi sẽ mua căn hộ
kia)
b. Điều kiện loại 2: diễn t hành động không thực hiện tại hoặc tương lai
If + S + simple past (quá kh đơn), S + past future ( would) + V
dụ: If I were the president, I would build more hospitals (Nếu tôi tổng thống, tôi sẽ
xây nhiều bệnh viện hơn)
c. Điều kiện loại 3: diễn tả hành động không thực trong quá khứ
If + S + past perfect (quá kh hoàn thành), S + would have + PII
dụ: If I had known she was ill, I would have come to see her
* Lưu ý: mệnh đề chỉ kết quả, tùy theo ngữ cảnh thể thay thế would bằng các động
từ khuyết thiếu khác(might, should, could,…)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
d. Điều kiện loại 0: diễn t hành động, sự việc luôn đúng hiện tại hoặc tương lai
If + present (thì hiện tại), S + present (thì hiện tại)
dụ: If there is no air on the earth, life doesn’t exist
* Chú ý: Unless = If ….. not (nếu không thì/ trừ phi)
dụ: Unless Anna had to work in the evenings, she would go to concerts
(= If Anna didn’t have to work in the evenings, she would go to concerts)
3. Câu điều kiện dạng đảo ngữ:
a. Câu điều kiện loại 1:
Should + S + V, S + Will +V
dụ: Should I have enough money, I will buy that flat (If I have enough money, I will
buy that flat)
b. Câu điều kiện loại 2:
Were + S + to + V, S + Would + V
dụ: Were I the president, I would build more hospitals (If I were the president, I would
build more hospitals)
c. Câu điều kiện loại 3:
Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved
dụ: Had I known she was ill, I would have come to see her
4. Bài tập luyện tập:
Exercise 1: Put the verbs in brackets into the correct form
1. If I (find) ______ a cheap room, I will stay a fortnight
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. If I saw a tiger walking across the park, I ____ (climb) the tree
3. Why don’t you drive your car to work? If I ____ (have) a car, I would drive
4. He might get rid of his cough if he _____ (not smoke) so much
5. She was sent to the prison only because she refused to pay the fine; if she had paid the
fine, she _____ (not be) sent to prison
6. The job is much worse than I expected. If I ____ (realize) how awful it was going to be
I wouldn’t have accepted it
7. Provided you remember the password, you __ (be) in no danger.
8. I will lend you my radio as long as you _____ (bring) it back before Sunday
9. We would have gone to the talk if we _____ (know) about it
10. I ____ (buy) those shoes if I were you.
Exercise 2: Choose the best answer to complete the sentences:
1. If I had free time, I _____ some shopping with you
A. did
B. will do
C. would do
D. would have done
2. Unless she ____, she will be late for school
A. hurried
B. hurries
C. will hurry

Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu điều kiện

Chuyên đề Câu điều kiện - Ôn thi vào 10 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Câu điều kiện gồm lý thuyết về các loại câu điều kiện và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập và đáp án của Chuyên đề Câu điều kiện - Ôn thi vào 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào 10 hay như Câu bị động - Passive Voice và bài tập nâng cao có đáp án, Chuyên đề Ngữ âm - Ôn thi vào 10... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.719
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm