Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Tường Thuật Tiếng Anh

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu Tường Thuật - Reported Speech nằm trong bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2024 - 2025 theo từng chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 về câu Gián tiếp gồm toàn bộ Lý thuyết Ngữ pháp Tiếng Anh về cấu trúc, cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức đã học hiệu quả cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2024.

A. Lý thuyết Câu tường thuật tiếng Anh vào lớp 10 đầy đủ

Câu gián tiếp là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp.

a. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

b. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

I. Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)

1. Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từcủa mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I → He / She me → him / her my → his / her

We → They us → them our → their

2. Ngôi thứ hai: (You, your)

- Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ của mệnh đề tường thuật

3. Ngôi thứ ba(He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi

II. Thay đổi về thì trong câu:

DIRECT

INDIRECT

Simple present - V1 /Vs(es)

Present progressive – am / is / are + V-ing

Present perfect – have / has + P.P

Present perfect progressive – have / has been +V-ing

Simple past – V2 / -ed

Past progressive – was / were + V-ing

Simple future – will + V1

Future progressive will be + V-ing

Simple past – V2 / V-ed

Past progressive – was / were + V-ing

Past perfect – had + P.P

Past perfect progressive - had been + V-ing

Past perfect – had + P.P

Past perfect progressive – had been +V-ing

Future in the past - would + V1

Future progressive in the past - would be + V-ing

III. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:

DIRECT

INDIRECT

Now

Here

This

These

Today

Tonight

Yesterday

Last year

Tomorrow

Next month

Ago

Then

There

That

Those

That day

That night

The day before / the previous day

The year before / the previous year

The following day / the next day / the day after

The following month / the next month / the month after

Before

BẢNG ĐẠI TỪ

Subject

Object

Adjective possessive

I

You

He

She

It

We

They

me

you

him

her

it

us

them

My

your

his

her

its

our

their

IV. CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1. Câu mệnh lệnh, câu đề nghị

- Mệnh lệnh khẳng định:

Direct: S + V + O: “V1 + O …”

Indirect: S + asked / told + O + to + V1 + ….

Ex: He said to her: “Keep silent, please.”

→ He told her -----------------------------------

- Mệnh lệnh phủ định:

Direct: S + V + O: “Don’t + V1 + …”

Indirect: S + asked / told + O + not + to+ V1 ….

Ex: The teacher said to the students: “Don’t talk in the class.”

→ The teacher -------------------------------------------------------------------

2. Câu trần thuật

Direct: S + V + (O) : “clause”

Indirect: S + told / said + (O) + (that) + clause

Note: said to → told

Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”

→ Tom said (that) ------------------------------------------------------------------------

She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

→ She told me (that) -------------------------------------------------------------------

3. Câu hỏi

a. Yes – No question

Direct: S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + O….?”

Indirect: S + asked + O + if / whether + S + V + O ….

Ex: He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”

→ He asked Mary --------------------------------

“Did you go out last night, Tan?” I asked

→ I asked Tan -------------------------------------------------

b. Wh – question

Direct: S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 + O ?”

Indirect: S + asked + O + Wh- + S + V + O.

Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.

→ He asked me ----------------------------------------------------------------------------------

B. Bài tập câu tường thuật tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án

1. Chọn đáp án đúng/ viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Julia said that she ________ there at noon.

A. is going to be

B. was going to be

C. will be

D. can be

2. They asked me when _________ .

A. did I arrive

B. will I arrive

C. I had arrived

D. I can arrive

3. The farmer said, “ I didn’t see her.”

---> The farmer said ____ her.

A. he had seen

B. I hadn’t seen

C. she didn’t see

D. he hadn’t seen

4. Mr Brown said, “I watched TV last night.”

-- -> Mr Brown said that he _______ TV the night before.

A. was watching

B. watched

C. had watched

D. has watched

5. The teacher said Columbus ________ America in 1492.

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering

D. would discover

6. Mary said, “ I want to give up my job.” -> Mary said that ...........................

A. she wants to give up her job.

B. I wanted to give up her job.

C. she wanted to give up my job.

D. she wanted to give up her job

7.Mary said ,”I have not seen Peter since last month .”

A. Mary said she has not seen Peter since the previous month.

B. Mary said she had not seen Peter since the previous month .

C. Mary said she was not seen Peter since the previous month.

D. Mary said she doesn’t see Peter since the previous month

8. “ I want to go on holiday but I don’t know where to go.”

---> Tom said that _________________________________________

A. he wanted to go on holiday but he doesn’t know where to go.

B. he wants to go on holiday but he didn’t know where to go.

C. he wanted to go on holiday but he didn’t know where to go.

D. I wanted to go on holiday but I didn’t know where to go.

9. Mary said : “ What will you do this evening, John ?”

A. Mary asked John what would he do that evening.

B. Mary asked John what John did that evening.

C. Mary wanted to know what she and John would do that evening.

D. Mary wanted to know what John would do that evening.

10. He said to them, “Don't tell me such a nonsense!”

A. He told them not to tell him such a nonsense.

B. He told them to tell him such a nonsense.

C. He told them not to tell them such a nonsense.

D. He told them to tell them such a nonsense

11. “I don't know what Fred is doing," said my sister.

A. My sister said that she didn't know what Fred was doing.

B. My sister said she doesn't know what Fred is doing.

C. My sister said that I don't know what Fred is doing.

D. My sister said that she hasn't known what Fred was doing

12 . “I’ve been playing tennis a lot lately," John said.

A. John said that I have been playing tennis a lot lately.

B. John said that he has been playing tennis a lot lately.

C. John said that he had been playing tennis a lot lately.

D. John said that she had been playing tennis a lot lately.

13. The mother asked her son _______.

A. where he has been

B. where he had been

C. where has he been

D. where had he been

14) John said to Mary, “I will give you a new bike next summer.”

John told ____________________________________________________

15) “I’m looking for the book you gave me last week,” Mary said to Peter.

Mary told Peter ____________________________________________________

16) Tom said: “I must leave now.”

Tom ____________________________________________________

17) "I will get myself a drink," she said.

She said ____________________________________________________

18) "I cannot drive you home," he said to her.

He said ____________________________________________________

19) "Peter, do you prefer tea or coffee?" she said.

She ____________________________________________________

20) "I will go to the movie with you," he said to me.

He said ____________________________________________________

21) I asked him: “How do you go to school?”

I ______________________________________________________

22) “Why do you come home late,” James asked him.

James ____________________________________________________

23) Henry said to his mother, “Come and spend a week with us.”

Henry told ____________________________________________________

24) He said to me, “Keep a seat for me in the theatre.”

He ____________________________________________________

25) Mike said to Henry, “Give me my book back, please.”

Mike ____________________________________________________

26) "Don't play on the grass, boys," she said.

She ____________________________________________________

27) He said, "Don't go too far."

He ____________________________________________________

28) "Don't make so much noise," he said.

He ____________________________________________________

29) She said: “I won’t buy this car because it is too old.”

________________________________________________________

30) They said: “We are doing the exercise now.”

________________________________________________________

31) “Do you like classical music?” he asked me.

________________________________________________________

32) Mary asked John: “Can you play the guitar?”

__________________________________________________________

2. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

Change these sentences into reported speech

1. Daisy said : “ Please lend me your history book, Joana. ”

……………………………………………………………………………………………

2. The police said : “ Don’t touch anything in this room, everybody. ”

……………………………………………………………………………………………

3. Mrs. Green said to her friend : “ Can you help my son with his literature ? ”

……………………………………………………………………………………………

4. “ You shouldn’t translate each sentence into Vietnamese ”, his brother said.

……………………………………………………………………………………………

5. “You should learn words and do exercises in order to get good grades”, my teacher said.

……………………………………………………………………………………………

6. “ You have to take part in the rice-cooking contest tomorrow”, Nam’s father said.

……………………………………………………………………………………………

7. “It was raining all day yesterday in Nha Trang”, my pen pal said.

……………………………………………………………………………………………

8. “We are waiting for the school bus now”, the children said.

……………………………………………………………………………………………

9. “Don’t touch this button or you will get a shock, Ha”, his father said.

……………………………………………………………………………………………

10. “I must go to Hanoi today”, my friend said.

……………………………………………………………………………………………

11. “The sun rises in the east and sets in the west”, my teacher said.

……………………………………………………………………………………………

12. My friend said ,“ I have already written this letter”.

……………………………………………………………………………………………

13. Carol said to me, “I will ask Mr. Wilson about this lesson the next day”.

……………………………………………………………………………………………

14. Her friend said to her, “I don’t understand these lessons carefully”.

……………………………………………………………………………………………

15. Mr. Quang said ,“I must leave right now”.

……………………………………………………………………………………………

16. Charles said to Jane, “I have to leave the office before 3.30 pm”

……………………………………………………………………………………………

17. Mary and John said, “We don’t know those two girls very well”

……………………………………………………………………………………………

18. Jimmy said to Maryam, “I have given you this bike twice”

……………………………………………………………………………………………

19. Mr. Pike said to me, “ I need you to help me with this work tonight.”

……………………………………………………………………………………………

20. Helen asked the child, “Are you going to visit your uncle tomorrow ?”

……………………………………………………………………………………………

21. She asked her friend, “Do you go to school by bike today ?”

……………………………………………………………………………………………

22. The man said to his daughter, “ Did you feel sick yesterday ?”

……………………………………………………………………………………………

23. Paul asked his mother, “Shall I put this wardrobe here ?”

……………………………………………………………………………………………

24. “Can you lend me some money to buy this book, please Nam ?”, Uyen asked.

……………………………………………………………………………………………

25. “ Will you be ready to start the course tonight ?”, she asked us.

……………………………………………………………………………………………

26. My mother said to my sister, “Do you want to go shopping with me this afternoon ?”

……………………………………………………………………………………………

27. “Did you go climbing yesterday, Minh”, Mrs. Ngoc asked her son.

……………………………………………………………………………………………

28. My brother said to his best friend, “If I were you, I would be patient in this situation”

……………………………………………………………………………………………

29. The teacher wondered, “Does this student understand the lesson completely ?”

……………………………………………………………………………………………

30. The customer told me, “Can you speak English or French ?”

……………………………………………………………………………………………

31. The police asks the witness, “What are you doing here ?”

……………………………………………………………………………………………

32. Jim asked Laurence, “How many students are there in your class this year ?”

……………………………………………………………………………………………

33. “What was Mr. Minh doing at this time yesterday ?”, Ngoan said

……………………………………………………………………………………………

34. “What happened to Mr. Budd yesterday evening ?”, one of the boys wanted to know.

……………………………………………………………………………………………

35. The men asked Mary, “How long have you waited for this doctor ?”

……………………………………………………………………………………………

36. I said to the salesman, “How much does this dress cost today ?”

……………………………………………………………………………………………

37. Betty wonders, “When did I send a letter to my parents ?”

……………………………………………………………………………………………

38. I asked you, “What are you writing now ?”

……………………………………………………………………………………………

39. They said to her, “Where will your father leave here for the USA ?”

……………………………………………………………………………………………

40. Minh said, “Which of these pictures do you like best, Mr. Hung ?”

……………………………………………………………………………………………

41. My father has told me, “You must choose the person who can try his best to do this work.”

……………………………………………………………………………………………

42. Hong told Hoa, “ I want to know what was Mom doing at that time ”

……………………………………………………………………………………………

43. Simon is saying to Susan, “Would you and Maline like to come to my party ?”

……………………………………………………………………………………………

44. “ I have left my key a home. What time is it now?” he asked me.

……………………………………………………………………………………………

45. “I am going shopping. Can I get you anything ?” she said to Tan.

……………………………………………………………………………………………

46. “Someone is coming”, he said. “Get behind the screen.”

……………………………………………………………………………………………

47. “Please, please don’t drink too much ! Remember that you’ll have to drive home”

……………………………………………………………………………………………

48. Daniel said, “Is there a café nearby ?” and Tom said, “No”

……………………………………………………………………………………………

49. Hang said: “Why doesn’t Ha buy them this picture as a wedding present?”

……………………………………………………………………………………………

50. “I can’t work at all! My typewriter isn’t working properly,” she said

……………………………………………………………………………………………

3. Bài tập câu tường thuật pha trộn negative và positive

1. "Close the window behind you," he told me.

→ He told me .................................................. .

2. "Don't be late for the first class," he advised us.

→ He advised us .................................................. .

3. "Don't be angry with me," he said.

→ He asked her .................................................. .

4. "Leave me alone," she said.

→ She told me .................................................. .

5. "Don't drink wine and drive car," she warned us.

→ She warned us .................................................. .

6. "Johnny, stop smoking," she said.

→ She told Johnny .................................................. .

7. "Don't worry about the young boy," they said.

→ They told her .................................................. .

8. He said, "I like this English song."

→ He said .................................................. .

9. "Where is your brother?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

10. "The film began at ten o'clock," he said.

→ He said that ..................................................

Rewrite the sentence into the reported speech.

1. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

She told Jack…….............................................................………….

2. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …….............................................................………….

3. “What do you plan to buy for your boyfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me …….............................................................………….

4. “I will get back to you as soon as possible,” the shopkeeper said to him.

The shopkeeper told him …….............................................................………….

5. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her …….............................................................………….

6. “I want lots of people to come to my birthday party.” My brother said to me

My brother told me …….............................................................………….

7. “Don’t drink that bottle of water because it’s brandy.” Licia’s boyfriend said to her.

Licia’s boyfriend told her …….............................................................………….

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. “Would you like to come on a picnic with us?

They invited ...............................................………….

2. “Please don’t tell anybody what happened.”

He asked ...............................................………….

3. “If you don’t give me a pay rise. I’ll resign.”

She threatened ...............................................………….

4. “I’ll finish the work by the end of this week.”

John promised ...............................................………….

5. “You ought to take a break, Andrew.”

She advised ...............................................………….

6. “Don’t forget to go to the supermarket after work.”

They reminded ...............................................………….

Turn these following sentences into reported speech:

1/ Mr. Thanh said, “I want to buy a new shirt for my daughter.”

→ ________________________________________________________.

2/ “This shop isn’t going to open next Sunday,” the woman informed me.

→ ________________________________________________________.

3/ He said, “I once spent a summer here in this province.”

→ ________________________________________________________.

4/ The pupils said, “We’ll be sitting for our exams next Friday.”

→ ________________________________________________________.

5/ The nurse said, “The patient in this room didn’t follow your advice, Doctor.”

→ ________________________________________________________.

Choose the correct answer

1. “If I were you, I would go to the doctor”Minh said to Lan.

A. Minh told Lan to become a doctor .

B. Minh told Lan he would go to the doctor.

C. Minh advised Lan to go to the doctor.

D. Minh advised Lan not to go to the doctor.

2. “You’d better apologise for being late,” said my mother.

A. My mother advised me to apologise for being late.

B. My mother suggested me to apologise for being late.

C. My mother suggested apologising for being late.

D. My mother warned me to apologise for being late.

3. “Don’t open your books,” the teacher said to the pupils.

A. The teacher told the pupils to not open their books.

B. The teacher told the pupils did not open their books.

C. The teacher told the pupils not open their books.

D. The teacher told the pupils not to open their books.

4. “ Why don’t you study hard for the coming exam, Ba” Tom said.

A. Tom advised me not to study hard for the coming exam

B. Tom advised me to study hard for the coming exam.

C. Tom advised Ba not to study hard for the coming exam

D. Tom advised Ba to study hard for the coming exam.

5. “I’m really sorry for being late again.” Nga said.

A. I felt sorry for Nga’s being late again.

B. Nga was sorry for my being late again.

C. Nga excused for my being late again.

D. Nga apologized for being late again.

6. “How beautiful the dress you have just bought is!” Peter said to Mary.

A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.

B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.

C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.

D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.

ĐÁP ÁN

1. Chọn đáp án đúng/ viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

6 - D; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - A;

11 - A; 12 - C; 13 - B;

14 - John told Mary he would give her a new bike the following summer.

15 - Mary told Peter she was looking for the book he gave her the week before.

16 - Tom said he had to leave then.

17 - She said she would get herself a drink.

18 - He said to her that he couldn't drive her home.

19 - She asked Peter if/ whether I preferred tea or coffee.

20 - She said that he would go to the movie with me.

21 - I asked him how he went to school

22 - James asked him why he came home late.

23 - Henry told his mother to come and spend a week with them

24 - He told me to keep a seat for him in the theatre

25 - Mike told Henry to give him his book back

26 - She told the boys not to play on the grass

27 - He told me not to go too far

28 - He asked me not to make so much noise

29 - She said (that) she wouldn't buy that car because it was too old

30 - They said (that) they were doing the exercise then

31 - He asked me if I liked classical music

32 - Mary asked John if he could play the guitar

2. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

Change these sentences into reported speech

1 - Daisy told Joana to lend his her history book.

2 - The police asked everybody not to touch anything in that room

3 - Mrs Green asked her friend if she could help her son with literature

4 - His brother advised me not to translate each sentence into Vietnamese

5 - My teacher advised us to learn word and do exercises in order to get good grades

6 - Nam's father said Nam had to take part in the rice-cooking contest the day after

7 - My pen pal said it had been raining all day the day before in Nha Trang

8 - The children said they were waiting for the school bus then

9 - Ha's father asked him not to touch that button or he would get a shock

10 - My friend said she must go to Hanoi that day

11 - My teacher said the sun rose in the east and set in the west

12 - My friend said she had already written that letter

13 - Carol told me that he would ask Mr Wilson about that lesson the next day

14 - Her friend told her that she didn't understand those lessons carefully

15 - Mr Quang said that he must leave right then.

16 - Charles told Jane that he had to leave the office before 3.30 p.m.

17 - Mary told John that they didn't know these two girls very well.

18 - Jimmy told Maryam that he had given her that bike twice

19 - Mr Pike told me that he needed me to help him with that work that night

20 - Helen asked the child if she was going to visit her uncle the day after

21 - She asked her friend if she went to school by bike that day

22 - The man asked his daughter if she had felt sick the day before

23 - Paul asked his mother if he would put that wardrobe there

24 - Uyen asked Nam to lend her some money to buy that book

25 - She asked us if/ whether we would be ready to start the course that night.

26 - My mother asked my sister if she  wanted to go shopping with her that afternoon.

27 - Mrs. Ngoc asked Minh if he had gone climbing that day before.

28 - My brother said to his best friend if he had been his friend, he would have been patient in that situation

29 - The teacher wondered if that student understood the lesson completely.

30 - The customer asked me if I could speak English or French.

31 - The police asks the witness what he/ she is doing there.

32 - Jim asked Laurence how many students there were in her classroom that year.

33 - Ngoan asked Mr. Minh what he had been doing at that time the day before.

34 - One of the boys wanted to know What happened to Mr. Budd the previous day evening.

35 - The men asked Mary how long she had waited for that doctor.

36 - I asked the salesman how much that dress costed that day.

37 - Betty asked when she had sent a letter to her parents.

38 - I asked you what you were writing then.

39 - They asked her where her father would leave there for the USA.

40 - Minh asked Mr. Hung which of these pictures he liked best.

41 - My father has told me that I had to choose the person who could try his best to do that work

42 - Hong said to Hoa that she wanted to know what mom had been doing at that time.

43 - Simon is saying to Susan if he and Maline like to come to his party

44 - He said to me that he had left his key at home and he asked me what time it was then.

45 - She told Tan that she was going shopping and asked Tom if he could get her anything.

46. He said that someone was coming and told to get behind the screen

47 - He told me not to drink too much and said that i would have to drive home.

48 - Danel asked Tom if there was a cafe nearby and Tom said No

49 - Hang asked why Ha didn't buy them that picture as a wedding present.

50 - She told that she couldn't work at all and her typewriter wasn't working properly.

3. Bài tập câu tường thuật pha trộn negative và positive

1. "Close the window behind you," he told me.

→ He told me .........to close the window behind me.............. .

2. "Don't be late for the first class," he advised us.

→ He advised us .........not to be late for the first class............ .

3. "Don't be angry with me," he said.

→ He asked her .......not to be angry with him............ .

4. "Leave me alone," she said.

→ She told me ........to leave her alone................. .

5. "Don't drink wine and drive car," she warned us.

→ She warned us .....not to drink wine and drive car........... .

6. "Johnny, stop smoking," she said.

→ She told Johnny .........to stop smoking............. .

7. "Don't worry about the young boy," they said.

→ They told her ......not to worry about her young boy............. .

8. He said, "I like this English song."

→ He said .....he liked that English song.......... .

9. "Where is your brother?" she asked me.

→ She asked me .......where my brother was............. .

10. "The film began at ten o'clock," he said.

→ He said that .......the film had begun at ten o'clock..............

Rewrite the sentence into the reported speech.

1. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

She told Jack………she would take him to school the following day………….

2. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………If I accepted to take that survey, they would give me a discount coupon.…………..

3. “What do you plan to buy for your boyfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ………what I planed to buy for my boyfriend's birthday.……………

4. “I will get back to you as soon as possible,” the shopkeeper said to him.

The shopkeeper told him …………he/ she would get back to him as soon as possible.………….

5. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her …………If/ whether Mina’s colleague could borrow her phone.…………

6. “I want lots of people to come to my birthday party.” My brother said to me

My brother told me …………he wanted lots of people to come to his birthday party.…….

7. “Don’t drink that bottle of water because it’s brandy.” Licia’s boyfriend said to her.

Licia’s boyfriend told her …………not to drink that bottle of water because it was brandy……….

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. “Would you like to come on a picnic with us?

They invited ......me to come on a picnic with them.....………….

2. “Please don’t tell anybody what happened.”

He asked ......me not to tell anybody what happened...………….

3. “If you don’t give me a pay rise. I’ll resign.”

She threatened ............to resign if I didn't give her a pay rise……….

4. “I’ll finish the work by the end of this week.”

John promised .............to finish the work by the end of that week.………….

5. “You ought to take a break, Andrew.”

She advised ...........Andrew to take a break.…….

6. “Don’t forget to go to the supermarket after work.”

They reminded ..........me not to forget to go to the supermarket after work....………….

Turn these following sentences into reported speech:

1/ Mr. Thanh said, “I want to buy a new shirt for my daughter.”

→ ______Mr. Thanh told that he wanted to buy a new shirt for his daughter_________.

2/ “This shop isn’t going to open next Sunday,” the woman informed me.

→ ____The woman informed me that that shop wasn't going to open the following Sunday_________.

3/ He said, “I once spent a summer here in this province.”

→ _______He told he had once spent a summer there in that province_______.

4/ The pupils said, “We’ll be sitting for our exams next Friday.”

→ ______The pupils told they would be sitting four their exams the following Friday_________.

5/ The nurse said, “The patient in this room didn’t follow your advice, Doctor.”

→ _____The nurse told doctor that the patient in that room hadn't followed his/ her advice__________.

Choose the correct answer

1. C

2. A

3. D

4. D

5. D

6. C

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Tường Thuật Tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác nhau. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
21 46.929
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm