Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2022

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ có đáp án

Đề tiếng Anh thi vào 10 sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2022 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh vào 10 sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có năm 2022 - 2023 do VnDoc.com đăng tải. Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 9 thường gặp giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. A. include B. instruction C. summer D. compulsory

2. A. right B. throughout C. enough D. although

3. A. promises B. resources C. pollutes D. wishes

4. A. gathered B. behaved C. embroidered D. hoped

Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. You have a ticket to the game, __________?

A. do you B. haven’t you C. don’t you D. have you

2. The Astronauts Memorial Foundation honours all American astronauts__________have lost their lives while on mission or in training.

A. whose B. who C. which D. whom

3. Mai never gets to work late, and__________ does her sister.

A. so B. too C. either D. neither

4. I think country life is so boring and __________because you’re not close to shops and services.

A. unhealthy B. inconvenient C. comfortable D. peaceful

5. According to our school's regulations, students__________ use smart phones in class.

A. needn’t B. won’t C. shouldn’t D. mustn’t

6. _________the high prices, we decided to stay at home instead of going to the cinema.

A. because B. although C. because of D. despite

7. Hoa arranged flowers __________ than any other students in my class.

A. the most attractive B. more attractive

C. the most attractively D. more attractively

8. He was __________ to be offered the job.

A. not enough experienced B. not experienced enough

C. too experienced D. such inexperienced

9. It __________ that thousands of visitors come to enjoy beautiful view of Binh Dai Fortress every year.

A. is reported B. reported C. reports D. is reporting

10. She is good at creating __________paintings.

A. interesting Vietnamese new square B. square Vietnamese new interesting

C. Vietnamese square new interesting D. interesting new square Vietnamese

11. The Hung King Temple Festival ________ from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho.

A. takes place B. takes off C. takes care D. takes after

12. Population explosion seem to surpass the ability of the earth to_________ the demand for food.

A. make B. take C. need D. meet

Trên đây là Đề thi vào 10 môn Anh sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
4 1.891
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm