Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Hỏi Đuôi Tiếng Anh

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh: Câu Hỏi Đuôi

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu Hỏi Đuôi - Tag Question nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo từng chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ Lý thuyết về cấu trúc câu hỏi đuôi cũng như những trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh này.

A. LÝ THUYẾT

1. Quy tắc chung:

- Câu nói và phần đuôi luôn ở dạng đối nhau

câu nói khẳng định, đuôi phủ định?

câu nói phủ định, đuôi khẳng định?

Ex: The children are playing in the yard, aren’t they?

They can’t swim, can they?

- Chủ từ của câu nói là đại từ, ta lặp lại đại từ này

Ex: She is a doctor, isn’t she?

- Chủ từ là danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế

Ex: People speak English all over the world, don’t they?

- Đại từ bất định nothing, everything: được thay bằng “it”

Ex: Everything is ready, isn’t it?

- Các đại từ no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody: được thay bằng “they”

Ex: Someone called me last night, didn’t they?

- Đại từ this / that được thay bằng “it”; these / those được thay bằng “they”

Ex:That is his car, isn’t it?

These are your new shoes, aren’t they?

- “There” trong cấu trúc “there + be” được dùng lại ở phần đuôi

Ex: There aren’t any students in the classroom, are there?

- Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ được lặp lại ở phần đuôi

Ex: You will come early, won’t you?

- Câu nói không có trợ động từ: trợ động từ do / does / did được dùng ở phần đuôi

Ex: It rained yesterday, didn’t it?

She works in a restaurant, doesn’t she?

- Câu nói có chứa các từ phủ định thì phần đuôi khẳng định

Ex: He never comes late, does he?

Note: Động từ trong phần đuôi ở phủ định thì luôn được viết ở dạng rút gọn.

2. Một số trường hợp đặc biệt:

- Phần đuôi của I AM là AREN’T I

Ex: I am writing a letter, aren’t I?

- Phần đuôi của Let’s là SHALL WE

Ex: Let’s go out tonight, shall we?

- Câu mệnh lệnh khẳng định:

+ dùng phần đuôi WON’T YOU để diễn tả lời mời

+ dùng phần đuôi WILL / WOULD / CAN / CAN’T YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự

Ex: Have a piece of cake, won’t you?

Close the door, will you?

- Câu mệnh lệnh phủ định: dùng phần đuôi WILL YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự

Ex: Please don’t smoke her, will you?

- Phần đuôi của ought to là SHOULDN’T

Ex: She ought to do exercise every morning, shouldn’t she?

B. BÀI TẬP

1. Điền câu hỏi đuôi thích hợp.

1. You’re going to school tomorrow, ____________?

2. Daisy signed the petition, ___________________?

3. There’s an exam tomorrow, _________________?

4. He will be attending the university in September, ____________?

5. She’s been studying English foe two years, ___________________?

6. It doesn’t work, _______________?

7. Let’s go fishing, ____________?

8. Jill and Joe have been to Mexico, _______________?

9. You will stay in touch, ____________?

10. You didn’t know I was an artist, _________________?

11. It is quite warm, ____________?

12. We should call Rita, _______________?

A. should we

B. shouldn’t we

C. shall we

D. should not we

13. Monkeys can’t sing, ______________?

A. can they

B. can it

C. can’t they

D. can’t it

14. These books aren’t yours, ____________?

A. are these

B. aren’t these

C. are they

D. aren’t they

15. That’s Bod’s, ____________?

A. is that

B. isn’t it

C. isn’t that

D. is it

16. No one died in the accident, ______________?

A. did they

B. didn’t they

C. did he

D. didn’t he

17. The air-hostess knows the time she has been here, ______________?

A. does she

B. isn’t it

C. doesn’t she

D. did she

18. This is the second time she’s been here, ______________?

A. isn’t this

B. isn’t it

C. has she

D. hasn’t she

19. They must do as they are told, ________________?

A. mustn’t they

B. must they

C. are they

D. aren’t they

20. He hardly has anything nowadays, _________________?

A. hasn’t she

B. has he

C. doesn’t he

D. does she

21. You’ve never been in Italy, _________________?

A. have you

B. haven’t you

C. been you

D. had you

2. Điền câu hỏi đuôi thích hợp cho những câu dưới đây

1. You aren’t afraid of snakes…………………?

2. Ann isn’t at home……………… ……?

3. You don’t know French………………?

4. Tom didn’t see her……………………?

5. This isn’t yours………………………?

6. Mary wasn’t angry……………………?

7. Bill hasn’t had breakfast………………?

8. You won’t tell anyone…………………?

9. I didn’t wake you up……………………?

10. Tom doesn’t like oysters………………?

11. You don’t want to sell the house………………?

12. It doesn’t hurt…………………………?

13. People shouldn’t drink and drive…………………?

14. You aren’t going alone………………………?

15. They couldn’t pay the rent……………………?

16. You don’t agree with Bill……………………?

17. There wasn’t a lot to do……………………?

18. I needn’t say anything………………………?

19. That wasn’t Ann on the phone……………………?

20. You didn’t do it on purpose…………………………?

21. This won’t take long………………………?

22. She doesn’t believe you…………………?

23. It didn’t matter very much………………?

24. Mary couldn’t leave the children alone………………?

25. You aren’t doing anything tonight……………?

26. You wouldn’t mind helping me with this……………?

27. George hadn’t been there before……………?

28. The children weren’t surprised…………………?

29. You wouldn’t like another drink………………?

30. Tom doesn’t have to go to lectures……………?

31. Bill hasn’t got a car……………?

32. Bill couldn’t have prevented it……………?

33. I needn’t wait any longer……………?

34. There weren’t any mosquitoes………………?

35. The fire wasn’t started deliberately ………………?

36. The children can read French…………………?

37. He’s ten years old………………………?

38. Bill came on a bicycle………………?

39. The Smiths have got two cars…………………?

40. Your grandfather was a millionaire………………?

41. Tom should try again……………………?

42. It could be done……………………?

43. Your brother’s here…………………………?

44. That’s him over there……………………?

45. George can leave his case here………………………?

46. This will fit in your pocket……………………?

47. His wife has headaches quite often…………………?

48. She’s got lovely blue eyes…………………?

49. The twins arrived last night…………………?

50. Mary paints portraits……………………?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Hỏi Đuôi Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
2 7.297
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm