Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. a. looked b. crashed c. stopped d. lived

2. a. mind b. bike c. fit d. tidy

II. Choose the word (A, B, C or D)whose main stress is placed differently from the others in each group

3. a. attend b. struggle c. reduce d. reward

4. a. chemical b. sociable c. illegal d. primary

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.

5. Wide _________appeared in the ground during the drought.

a. tools b. faucets c. cracks d. pipes

6. In some parts of the country raw ________is pumped straight in the ocean.

a. treasure b. junkyard c. foam d. sewage

7. The thieves took three pieces of __________ jewelry.

a. great b. valuable c. effective d. enormous

8. Many of the workers have been __________by machines.

a. reused b. reduced c. replaced d. realized

9. I think the government should and fine anyone littering in the streets.

a. prohibit b. allow c. permit d. control

10. ___________ you leave your address or telephone number, we will not be able to contact you.

a. If b. Unless c. If not d. When.

11. It's a global problem - what can we do ___________it?

a. about b. with c. by d. of

12. She avoided __________at him when she spoke.

a. look b. looking c. looked d. to look

13. If anyone ____________for me, please tell them I'll be back in the office at 4 o'clock.

a. rang b. will ring c. rings d. has rung

14. "Could you give me a lift home tonight?" "_______________!"

a. Wonderful thing! b. Sure thing! c. Good thing! d. Bad thing!

*Tải file để xem chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 6 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 4, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
2 2.309
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm