Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 số 5

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Xem tiếp: Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021

Câu I: Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. A. disappeared

B. decided

C. used

D. claimed

2. A. books

B. workers

C. plants

D. maps

3. A. weather

B. earthquake

C. anything

D. birthday

4. A. village

B. picnic

C. river

D. shrine

Câu II: Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. We must ______ a decision about where to go first.

A. do

B. make

C. take

D. have

2.We are all very fond _________traveling to space.

A. in

B. at

C. with

D. of

3. I’m looking forward ________ seeing my pen pal tomorrow at the airport.

A. for

B. at

C. to

D. after

4. It was____________ interesting book that he couldn’t put it down.

A. so

B. such an

C. so an

D. such a

5. Two cars can’t pass each other________ the narrow road.

A. because of

B. because

C. although

D. despite

6. The Pacific Ocean is _______ the Atlantic Ocean.

A. bigger than

B. biger than

C. more bigger than

D. most bigger

7. People use the Internet for many purposes,__________?

A. are they

B. aren’t they

C. do they

D. don’t they

8. Internet has ______. It is very time-consuming and costly.

A. limitation

B. limitations

C. limited

D. limits

9. The candidates ________ bring books into the examination room.

A. shouldn’t

B. needn’t

C. won’t

D. mustn’t

10. Hoa: “I don’t go to work on Sundays” - Ba: “_____________.”

A. I am, too

B. Neither do I

C. I, too

D. So do I

11. ________ study hard, you’ll fail in the exam.

A. Unless you

B. If you

C. If you not

D. Unless you don’t

12. At first sight I met her, I was impressed with her____________.

A. big beautiful black eyes

B. beautiful black big eyes

C. beautiful big black eyes

D. beautiful big black eyes

Còn tiếp ...

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2021 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 12.725
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bún Chả TV
    Bún Chả TV

    ko có đáp án

    Thích Phản hồi 15:24 18/11
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm