Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án số 5

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh có đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề thi vào 10 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án được biên tâp bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Xem tiếp: Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại: (0,8 điểm)

1. A. existed

B. decided

C. occurred

D. dedicated

2. A. hats

B. stamps

C. kids

D. roofs

3. A. go

B. large

C. game

D. give

4. A. information

B. informative

C. forward

D. formal

Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau: (3,2 điểm)

1. If you eat too quickly, you may not attention to whether your hunger is satisfied.

A. pay

B. take

C. keep

D. show

2. My sister is very fond ____eating chocolate candy.

A. at

B. about

C. of

D. with

3. She can’t ______ by heart all the Spanish words.

A. take

B. get

C. make

D. learn

4. Paul was______ about his exam results that he didn’t smile all week.

A. such sad

B. sad enough

C. too sad

D. so sad

5. She’d love to take part in the evening class. ________, she has to look after the baby in the evening.

A. Therefore

B. However

C. Moreover

D. Although

6. Nam looks much _______ today than yesterday.

A. good

B. well

C. better

D. the best

7. Your sister works in a foreign company, _____she?

A. isn’t

B. didn’t

C. wasn’t

D. doesn’t

8. All Sue’s friends and _____came to her party.

A. relations

B. relatives

C. relationship

D. related

9. I don’t know how to drive this car. I wish I __________drive.

A. should

B. could

C. can

D. will

10. Peter doesn’t like scuba-diving. does his brother.

A. Too

B. Neither

C. So

D. Either

11. If you _____practice speaking every day, you can't improve your English.

A. don't

B. isn't

C. won't

D. doesn't

12. That old man used to live in a ______.

A. modern big brick house

B. big modern brick house

C. brick big modern house

D. big brick modern house

Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ đồng nghĩa với phần được gạch chân:

13. His sense of humor distinguishes him from the others.

A. helps

B. makes

C. tells

D. differs

14. My mother bought those carpets in Afghanistan last year.

A. artifacts

B. pottery

C. rugs

D. textiles

Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với câu đáp lại phù hợp trong các tình huống giao tiếp sau:

15. A: "Would you mind if I sat here?" - B: "______"

A. Please go ahead.

B. No, you can’t.

C. Yes, I'd love to.

D. No, you wouldn’t.

16. A: "Thanks for a lovely evening." B: - "__________"

A. Oh, that's right.

B. No, it's not good.

C. I'm glad you've enjoyed it.

D. Yes, it really great.

Còn tiếp ...

Trên đây là Đề thi vào 10 môn tiếng Anh 2021 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2019 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.651
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm