Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh quận Đống Đa, Hà Nội

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh quận Đống Đa, Hà Nội năm 2023 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

1. A. student

B. listen

C. blackboard

D. between

2. A. technical

B. physician

C. develop

D. iconic

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part that needs correcting in each of the following questions.

3. What is the higher mountain in the world?

A. What

B. is

C. higher

D. in

4. He seldom goes to the library in the morning, doesn’t he?

A. in

B. goes

C. the

D. doesn’t he

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

5. The repeated commercials on TV distract many viewers from watching their favorite film.

A. business

B. economics

C. advertisements

D. contests

6. Sewage from this factory has definitely contaminated a vast area of the river, which is the habitat of numerous aquatic species.

A. polluted

B. defiled

C. sanctified

D. corrupted

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

7. There are very few dishes that I am into.

A. like

B. hate

C. adore

D. annoy

8. Unlike volleyball, racquetball is regarded as an individual sport in which an individual competes directly or indirectly against other players.

A. team

B. member

C. match

D. personal

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

9. Linda: “How often do the buses run?” - Mary: “ _________________”

A. From that bus stop over there

B. Much often

C. Twice or three times

D. Every four

10. - Lan: “Would you like anything else?” - Nga: “ _______________”

A. That’s all. Thank you

B. Yes, I like nothing

C. Two, please

D. Yes, I do

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh quận Đống Đa, Hà Nội, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 5.503
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm