Collocation là gì và bài tập về Collocation - Ôn thi vào 10

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Collocation Bài tập về Collocation
Ôn thi vào 10
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
1. Collocation gì?
Collocation một nhóm từ được kết nối với nhau theo đúng thứ t luôn xuất hiện
cùng nhau khi nói về một thông tin nào đó. Đây sự kết hợp hình thành theo thói quen
của người bản xứ, theo tập quán, quy ước.
2. Các dạng Collocation trong tiếng Anh
Gồm 6 loại Collocation chủ yếu:
adjective + noun
noun + noun (còn gọi collective nouns hay compound noun)
verb + noun
noun + verb
adverb + adjective
verbs + adverb/prepositional phrase (còn gọi phrasal verbs)
3. Cách học Collocation hiệu quả:
- Trang bị ngay một cuốn từ điển collocation
- Thường xuyên ghi lại và vận dụng c collocation đã học
- Áp dụng collocation trong văn nói viết
4. Bài tập Collocation:
Choose the letter A, B, C or D to indicate the word(s) that best fits the gap in each of
the following sentences:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Exercise 1:
1. You can’t tell what someone is like just from their __________.
A. character
B. looking
C. appearance
D. Personality
2. Boy: “What is your greatest phobia?” - Girl: “___________”
A. I’m afraid not
B. Worms, definitely!
C. I don’t like anything
D. I haven’t seen any of them
3. We took _____of the fine weather and spent the day on the beach
A. chance
B. advantage
C. occasion
D. effect
4. If you are not too tired we could have a ______ of tennis after lunch
A. match
B. play
C. game
D. party
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
5. Whenever we meet, we stop _____
A. to talk
B. talking
C. to talking
D. talk
6. Could you please buy ____of cauliflower for me when you go shopping?
A. a kilo
B. a pinch
C. a bunch
D. a head
7. Mr. Henry was given a medal in _______of his service to his country
A. gratitude
B. knowledge
C. recognition
D. response
8. Women’s status _______ in different countries and it depends on the cultural beliefs
A. Varies
B. Employs
C. Fixes
D. Establishes
9. She _____ to take her neighbor to court if he didn’t stop making so much noise

Ôn thi vào 10 năm 2020: Collocation trong Tiếng Anh

Collocation là gì và bài tập về Collocation - Ôn thi vào 10 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Collocation trong Tiếng Anh gồm bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập và đáp án của Collocation là gì và bài tập về Collocation - Ôn thi vào 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào 10 hay như Chuyên đề từ đồng nghĩa trong Tiếng Anh - Ôn thi vào 10, Chuyên đề từ trái nghĩa trong Tiếng Anh - Ôn thi vào 10 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.710
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm