Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Ninh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Listen to Simon talking about how he managed to learn different languages and choose the correct answer A, B, C, or D

Question 1. Which continent has the speaker NOT lived in?

A. Asia B. South America C. Europe D. Middle East

Question 2. Simon has learned languages.

A. five or six B. four C. three D. ten

Question 3. He finds it to learn languages.

A. difficult B. boring C. fascinating D. easy

Question 4. Simon lived in Barcelona, Spain for _ before he moved to Hong Kong.

A. two years B. five or six years C. four D. ten years Question 5. The two TV programs that Simon mentions are .

A. the news and game shows B. the pictures and game shows

C. the weather and game shows D. the pictures and the weather

Listen to Nick talking to Mrs. Ha and choose the correct answer A, B, C, or D

Question 6. What type of family did Mrs. Ha live in?

A. nuclear family B. small family

C. one-parent family D. extended family

Question 7. What did people in her family share?

A. Food B. Clothes C. Shoes D. Bathroom

Question 8. Why were meal times great?

A. Because they could have time together every day.

B. Because they had free time then.

C. Because they didn't have to work

D. Because they could eat.

Question 9. What was her grandma like?

A. She was humorous B. She was helpful

C. She was very hardworking D. She was very old

Question 10. Who made the final decision in her family?

A. Her grandfather B. Her parents C. Her grandma D. Her dad

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 11. Mary: “What a delicious dinner! Thanks a lot.” - Jane: “ .”

A. I'm glad you like it B. Yes, but the meat is tough.

C. You're also a very good cook D. No, it's not very delicious

Question 12. Stranger: “Could you tell me the way to the station, please?” – Man: “ .”

A. No, not really B. It's so far C. Yes, I could D. Yes, of course

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 13. The house has been rebuilt. It was destroyed in the fire last year.

A. The house who was destroyed in the fire last year has been rebuilt.

B. The house where was destroyed in the fire last year has been rebuilt.

C. The house which was destroyed in the fire last year has been rebuilt.

D. The house has been rebuilt which was destroyed in the fire last year.

Question 14. The man wanted to get some fresh air in the room. He opened the window.

A. The man opened the window in order to get some fresh air in the room.

B. The man got some fresh air in the room, even though he opened the window.

C. The man wanted to get some fresh air in the room because he opened the window.

D. Having opened the window, the room could get some fresh air.

*Tải file để xem chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Ninh, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
2 1.466
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm